Gemeenteblad van Sint-Michielsgestel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sint-MichielsgestelGemeenteblad 2021, 290843ander besluit van algemene strekkingBekendmaking ontwerpbesluit intrekking exploitatieplan Centrum Sint-Michielsgestel 2010

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van vrijdag 3 september 2021gedurende zes weken het volgende ter inzage ligt:

- het ontwerpbesluit tot intrekking van het exploitatieplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel 2010’.

 

Ontwerp besluit

Op 25 februari 2010 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel 2010’ vast. Een gemeente moet een exploitatieplan vaststellen als het kostenverhaal niet anderszins verzekerd is op het moment van vaststellen van het bestemmingsplan. Met een exploitatieplan borgt de gemeente dat kostenverhaal kan plaatsvinden via publiekrechtelijke weg (via de omgevingsvergunning). Op 25 februari 2010 had de gemeente nog niet alle gronden in eigendom of daarvoor overeenkomsten afgesloten. Om die reden heeft de gemeenteraad toen het exploitatieplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel 2010’ vastgesteld. Vrij snel na die datum heeft de gemeente de resterende gronden in eigendom verworven. Daarmee is het kostenverhaal via gemeentelijke grondverkoop verzekerd. Aangezien geen locatie-eisen zijn opgenomen in het exploitatieplan hoeft geen toepassing meer gegeven aan het exploitatieplan. Het exploitatieplan is nooit toegepast en hoeft ook in de toekomst nooit meer te worden toegepast. Daarom is het college voornemens de raad voor te stellen het exploitatieplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel 2010’ in te trekken.

 

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit tot intrekking van het exploitatieplan ‘Centrum Sint-Michielsgestel 2010’ ligt met ingang van vrijdag 3 september tot en met donderdag 14 oktober 2021 zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit is digitaal in te zien op de website https://www.sint-michielsgestel.nl/projecten/centrumplan-sint-michielsgestel onder het kopje ‘Intrekking exploitatieplan’.

De stukken liggen ook in kopie ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Meanderplein 1. Wij maken u erop attent dat er vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus aangepaste openingstijden gelden voor het gemeentehuis. Hiervoor verwijzen wij u naar onze website www.sint-michielsgestel.nl.

 

Zienswijzen

Tot en met donderdag 14 oktober 2021 kan iedereen zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij de gemeenteraad van de gemeente Sint-Michielsgestel, Postbus 10.000, 5270 GA Sint-Michielsgestel. Dat kunt u schriftelijk of mondeling doen. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Voor het eventueel indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van de gemeente Sint-Michielsgestel. U wordt verzocht om uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn hiervoor een afspraak te maken.

 

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer Keijsers van team Ruimtelijke Ontwikkeling. Telefonisch te bereiken onder 06-57509000 en per e-mail op b.keijsers@mijngemeentedichtbij.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

2 september 2021