Reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de parkeervakken naast de woning Blaarkop 24 in Ter Aar

21.18799

Gemeente Nieuwkwoop

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De gemeente Nieuwkoop zet zich in om een gezonde en duurzame gemeente te zijn. Het faciliteren van elektrische auto’s past hierbij. Elektrische auto’s zijn geluidsstil en verbeteren de lokale luchtkwaliteit. In combinatie met groene stroom dragen elektrische auto’s bovendien significant bij aan de vermindering van C02 uitstoot. De ambitie om elektrisch vervoer en de elektrisch rijder te stimuleren is vastgelegd in de integrale visie laadinfrastructuur 2020.

De gemeente stelt zich zelf ten doel om alle elektrische rijders de mogelijkheid te bieden hun auto op te laden bij, of in de directe omgeving van, hun woning op voorwaarde dat een locatie voldoet aan het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 2020.

Motivering:

Door een inwoner is een verzoek ingediend bij de gemeente Nieuwkoop voor het realiseren van extra oplaadplaatsen voor elektrische auto’s in de Blaarkop. De aanvrager is in het bezit van een elektrische auto maar heeft niet de mogelijkheid om de auto op te laden op eigen terrein.

Voor de aanvrager is het noodzakelijk om een laadpunt te realiseren in de openbare ruimte binnen een loopafstand van 200 meter van de woning van de aanvrager. Er zijn binnen een straal van 200 meter twee bestaande oplaadpunten aanwezig. Beide oplaadpunten worden dermate goed gebruikt dat het wenselijk is om de laadcapaciteit in de wijk te vergroten.

Om zoveel mogelijk spreiding te realiseren in het plaatsen van laadpalen in de wijk en de eventuele overlast te verdelen wordt voorgesteld om twee laadpalen te plaatsen in de parkeervakken naast de woning Blaarkop 24. Bij het zoeken naar een geschikte locatie is er gekeken naar een aantal factoren:

- De laadpaal niet direct bij een woning plaatsen als de laadpaal vanaf de begane grond vanuit de woning duidelijk zichtbaar is zonder hiervoor extra moeite te doen;

- De doorgang voor ander verkeer (auto, fiets, voetganger, rolstoel etc.) dient gewaarborgd te blijven;

- Er zijn geen belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair;

- Is er een voedingskabel van Liander aanwezig binnen 10 meter afstand.

Het realiseren van twee elektrische oplaadpunten op de parkeervakken naast de woning Blaarkop 24 heeft een negatieve invloed op de parkeerdruk. De negatieve gevolgen voor de parkeerdruk wegen in dit geval niet op tegen de gemeentelijke ambitie om elektrisch rijden te stimuleren en de uitstoot van CO2 te verminderen. Door het plaatsen van twee laadpalen wordt het gebruik van elektrisch vervoer gestimuleerd. Om gebruik te kunnen maken van deze laadpalen worden vier parkeerplaatsen gereserveerd in de openbare ruimte voor het opladen van elektrische voertuigen. In eerste instantie wordt er één parkeervak voorzien van bebording. Bij toename van het aantal elektrische voertuigen in de wijk wordt het aantal vakken steeds verder uitgebreid.

Met dit verkeersbesluit wordt beoogd het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, zoals bedoeld in art. 2 van de Wegenverkeerswet. Door het aanwijzen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen levert de gemeente een bijdrage aan een veilige en schone openbare ruimte door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.

Gehoord:Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseurvan politie.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • -

  dat er vier parkeerplaatsen op de parkeervakken naast de woning Blaarkop 24 in Ter Aar, worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van borden E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden “alleen opladen elektrische voertuigen” en OB504

 • -

  Bovengenoemde maatregelen uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets.

 • -

  Dit verkeersbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

Nieuwkoop 1 september 2021

Burgemeester en wethouders

Namens deze,

A. van der Vlugt

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener,

 • 2.

  de dagtekening,

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  en de gronden van het bezwaar.

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Naar boven