Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 290377omgevingsvergunningAsfaltherstelwerkzaamheden Noordbaan van de N307

 

Nummer OD.348235

 

WERKZAAMHEDEN N307 tussen hectometerpaal 32,8 en hectometerpaal 32,6

Het college maakt bekend dat een verzoek van Gebiedscombinatie Midden-Noord is binnengekomen om een ontheffing te verlenen ingevolge artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hoorn 2010 (APV). De ontheffing wordt aangevraagd ten behoeve van het uitvoeren van asfaltherstelwerkzaamheden aan de Noordbaan van de N307 tussen hectometerpaal 32,8 en 32,6. De uit te voeren werkzaamheden betreffen het repareren van asfaltbeschadigingen aan het betreffende weggedeelte. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren zal hiertoe het betreffende weggedeelte worden afgesloten en zal een omleidingsroute worden ingesteld. Om zo weinig mogelijk verkeershinder te veroorzaken zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden in de periode van maandag 23 augustus 2021 vanaf 20.00 uur tot en met dinsdag 24 augustus 2021 05.00 uur. Er kan, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden sprake zijn van geringe geluidsoverlast. Na afweging van alle belangen heeft het college besloten het verzoek in te willigen, omdat het gemeenschaps- en veiligheidsbelang dit noodzakelijk maakt. Om de optredende geluidoverlast zo veel mogelijk te beperken hebben wij aan de ontheffing voorschriften verbonden. De bewoners en belanghebbenden die het aangaat, zullen hierover tijdig worden geïnformeerd.

 

Wilt u reageren?

Vanaf 20-08-2021 tot en met 1-09-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Informatie over hoe u dit kunt doen vindt u onder het kopje ‘BEZWAARSCHRIFT’.

Het bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen dat vereist. Van de verzoeker wordt door de griffier een griffierecht geheven.