Gemeenteblad van Noord-Beveland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BevelandGemeenteblad 2021, 288373andere vergunningGemeente Noord-Beveland – verlening omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfshal – Molenweg 1d t/m 1t

Algemene informatie/samenvatting

het bouwen van een bedrijfshal Molenweg 1d t/m 1t. Dat betekent dat er een omgevingsvergunning is verleend door burgemeester en wethouders van Noord-Beveland.

Ons kenmerk: O2021110

Categorie

Omgevingsvergunning

Kern

Colijnsplaat

Locatie

Molenweg 1d t/m 1t

Datum bekendmaking besluit

20-08-2021 Dit besluit treedt inwerking met ingang van de zevende week na voormelde datum van bekendmaking.

Aankondiging van een terinzagelegging voor 6 weken na publicatie

U kunt de stukken tot 6 weken na publicatie in het Gemeenteblad inzien op het gemeentehuis.

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen samen met u het besluit door. Komen we er niet samen uit? Stuur dit bezwaarschrift uiterlijk binnen 6 weken na datum bekendmaking van het besluit per post aan burgemeester en wethouders.

Inhoud bezwaarschrift

Vermeld in uw bezwaarschrift:

 • -

  naam, adres, telefoonnummer (waarop u overdag bereikbaar bent) en e-mailadres;

 • -

  datum en handtekening;

 • -

  een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;

 • -

  argumenten voor bezwaar.

Volmacht

Dient u namens iemand anders het bezwaar in en bent u geen advocaat? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee, waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Voorlopige voorziening

Bij een spoedeisend belang kunt u – na het indienen van een bezwaarschrift – een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is de indiener griffierecht verschuldigd. Neemt u contact op met de rechtbank voor de hoogte van het griffierecht.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website www.rechtspraak.nl voor de precieze voorwaarden.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Dit kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0113.