Buorren, Stevenshoek, Hendrik Dijkstraleane te Langweer : verleende evenementenvergunning aangepaste Langwarder Merke (EV 20210028)

Op 20 augustus 2021 is een evenementenvergunning verleend voor deze locatie. Het gaat om het houden van de aangepaste Langwarder Merke van donderdag 26 augustus tot en met zondag 29 augustus 2021.

 

Wilt u bezwaar maken?

Als u meent door dit besluit rechtstreeks benadeeld te zijn, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Het college moet uw brief binnen zes weken na genoemde datum van verlening hebben ontvangen.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 

• de naam en het adres van de indiener

2.

 

• de dagtekening

3.

 

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

4.

 

• de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunt u vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank. Hiervoor dient u te beschikken over DigiD.

 

Voor nadere informatie over de procedure en eventuele bijkomende kosten kunt u terecht bij de gemeente, telefoonnummer 14 05 14. Ook kunt u via de link www.defryskemarren.nl/bezwaar informatie over de bezwaarprocedure vinden en hoe wij daarbij met uw gegevens omgaan.

Naar boven