Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 287558omgevingsvergunningKennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer Raadhuisplein 85 te Stein (M2021-020\0971178747)

Kennisgeving Activiteitenbesluit Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen.

Activiteitenbesluit

Aanvrager: Domino's Pizza Nederland b.v.

Locatie: Raadhuisplein 85 te Stein

Datum melding: 27 juli 2021

Zaaknummer RUD: 2021-205480

Dossiernummer: M2021-020\0971178747

Betreft: reparatie maatwerkvoorschriften Domino's Pizza Stein

Burgemeester en Wethouders van gemeente Stein hebben op 8 juli 2021 een verzoek ontvangen van Domino’s Pizza Netherlands B.V., om op grond van artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften te stellen. Het verzoek heeft betrekking op een inrichting voor het bereiden van voedingsmiddelen (Domino’s Pizza Netherlands B.V.), gelegen aan het Raadhuisplein 85, 6171 JC Stein. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RUD 2021-205480.

Burgemeester en Wethouders van gemeente Stein besluiten, gelet op de overwegingen die in dit besluit zijn opgenomen en gelet op artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit juncto artikel 8.42, derde lid van de Wet milieubeheer om voor de inrichting gelegen aan het Raadhuisplein 85, 6171 JC Stein de in hoofdstuk 4 opgenomen maatwerkvoorschriften te stellen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en op woensdag doorlopend van 9.00 uur tot 17.00 uur. Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit bezwaar aantekenen bij burgemeester en wethouders van Stein.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg, telefoon: 043-3897812 onder vermelding van zaaknummer RUD 2021-205480.