Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 286662verkeersbesluit of -mededelingAANWIJZEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS MELISBLOK TE ZEVENBERGEN

(Verkeersbesluit gemeente Moerdijk)

 

Ons kenmerk 304677

 

 

College van b urgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk ,

 

Gelet op

- Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Moerdijk.

- Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

- Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het verkeersbordenboek (VNVF);

 • Paraplunota Leefomgeving;

 • het mandaatbesluit van de gemeente Moerdijk zijn wij bevoegd dit besluit te nemen. (Mandatenlijst 2020/2021)

Overwegende dat

 • de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Moerdijk is;

 • de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van de kern Zevenbergen ligt;

 • Melisblok een erftoegangsweg is met een maximaal toegestane snelheid van 30km/h;

 • de aanvrager op grond van zijn/haar invaliditeit heeft verzocht om nabij het woonadres een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan te wijzen;

 • de aanvraag voldoet aan de criteria zoals de gemeente deze hanteert voor het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • de aanvrager zelf bestuurder is van de auto en geen beschikking heeft over een parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart;

 • de aanvrager blijvend voldoet aan de criteria voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

 • de gemeente van mening is dat mindervalide weggebruikers de mogelijkheid moeten hebben om in de directe nabijheid van de eigen woning te kunnen parkeren aangezien zij daardoor in staat zijn om een actief en mobiel leven te leiden en aan het algemeen maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen.

 

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 • 1.

  tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op Melisblok, aan de achterzijde van de woning aan de Hoogmade met huisnummer 16 te Zevenbergen, door het plaatsen van verkeersbord E06 met onderbord OB309 met daarop het kenteken van de aanvrager conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  de verkeersmaatregel vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met zaaknummer: 304677 d.d.: 16-08-2021

 

R echtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van deze brief.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de argumenten voor het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener;

f. indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet er sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt dit verzoek indienen bij Adres: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl/organisatie/rechtbanken/zeeland-west-brabant

 

 

Aldus besloten te Zevenbergen, 18-08-2021

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

 

 

R. Prinsen

Verkeerskundige