Ongewijzigd vastgestelde beheersverordening ‘Nijmegen Brabantse Poort 2021, Nijmegen

De Raad van de gemeente Nijmegen heeft, met toepassing van artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, bij besluit van 28 april 2021 de beheersverordening Nijmegen Brabantse Poort 2021 vastgesteld.

Het gebied van de beheersverordening Nijmegen Brabantse Poort 2021 ligt aan de westzijde van Nijmegen en wordt aan de oostzijde begrensd door het Maas-Waalkanaal en aan de westzijde door de A73 en de afrit op de Wijchenseweg. Aan de noordzijde wordt de grens gevormd door Weijbroekweg, Spijkerhofweg en de watergang langs de Wijchenseweg (tussen Spijkerhofweg en Draaiom). In het zuiden wordt de grens gevormd door de Van Rosenburgweg, het kruispunt met de Streekweg, het gedeelte van de Van Schuylenburgweg tot aan de kruising met Tolhuis, en Zwanenveld.

Met de beheersverordening Nijmegen Brabantse Poort 2021 wordt de eerder geldende beheersverordening Nijmegen Brabantse Poort weer hersteld. Dat wil zeggen dat de bestaande rechten en plichten zoals die zijn vastgelegd in die beheersverordening in stand blijven. De beheersverordening maakt geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die op grond van de geldende beheersverordening ook niet waren toegestaan.

Inzage

De beheersverordening, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de overige bijbehorende stukken, liggen van donderdag 26 augustus 2021 tot en met donderdag 7 oktober 2021 ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

De digitale beheersverordening is te raadplegen op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BVa14000-VG01

Tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening Nijmegen Brabantse Poort 2021 kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

Naar boven