Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Maaskant ongenummerd Vessem

Burgemeester en wethouders maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Eersel op 13 juli 2021 (voortgezet op 15 juli 2021) het bestemmingsplan Buitengebied 2017, herziening Maaskant ongenummerd Vessem heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 26 augustus 2021 tot 7 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis. Het plan met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBmaaskantongOO78-VAST

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling waarmee een Ruimte voor Ruimte-kavel wordt gerealiseerd aan de Maaskant te Vessem.

Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?

Stuur dan binnen de genoemde termijn van 6 weken een beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet in uw beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving van het besluit zetten. Ook moet u zeggen waarom u het niet eens bent met het bestemmingsplan. Vergeet niet uw beroepschrift te ondertekenen. Burgers hebben de mogelijkheid om dit alles ook digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl te doen. U moet dan wel over DigiD beschikken.

Wie kan er beroep instellen?

Bent u het met het plan niet eens en bent u belanghebbende of heeft u een zienswijze ingediend, dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Soms kunt u niet wachten op de uitspraak op uw beroepschrift. U kunt dan om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dat kan alleen als u een beroepschrift heeft ingediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D. Liebregts, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300 of ruimte@eersel.nl.

Naar boven