Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 286377algemeen verbindend voorschrift (verordening)Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 (Legesverordening 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland;

gelezen het voorstel van Financiën van 10 oktober 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

 

Besluit:

Artikel I  

De legesverordening 2021 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

 

In artikel 2 vervallen de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid en het tweede lid.

 

B

 

De onderdelen 1.2.5 tot en met 1.2.7 van de tarieventabel worden vervangen door:

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 32,90

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 50,90

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 4,95

 

C

 

Hoofdstuk 4 van titel 1 van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 

  • 1.

    In het opschrift van hoofdstuk 4 wordt ‘uit’ vervangen door: in het kader van.

Artikel II  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die in gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    In afwijking in zoverre van het eerste lid is de datum van inwerkingtreding en ingang van de heffing van artikel I, onderdelen A en B, de dag dat het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35552 (R2148), nr. 2) tot rijkswet wordt verheven en in werking treedt.

Burgemeester en wethouders van Koggenland,

10 augustus 2021

de gemeentesecretaris,

E.A. van Wattingen

de burgemeester,

Monique M. Bonsen-Lemmers