Gemeenteblad van Beekdaelen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekdaelenGemeenteblad 2021, 285786verkeersbesluit of -mededelingGemeente Beekdaelen – Definitief verkeersbesluit – Aanleg VOP te Wilhelminaplein – Schinveld

Z/21/162586 INT.274974

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Doelstelling en motivering

Doelstelling

Uit oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan (artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1), is het gewenst om op de Wilhelminaplein te Schinveld een voetgangersoversteekplaats te realiseren.

 

Motivering

Hierbij is het volgende overwogen:

- dat de Wilhelminaplein te Schinveld is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een maximum snelheid van 30km/h;

- dat met de reconstructie van de N274 de kompoort naar Schinveld minder uitstraling heeft gekregen en de diverse kruispunten nog steeds ruim van opzet zijn;

- dat de Wilhelminaplein een barrièrewerking heeft van de woonwijk in noord Schinveld naar de verschillende voorzieningen (winkels en basisschool) in zuid Schinveld;

- dat daarom veel jonge en onervaren verkeersdeelnemers in de omgeving aan het verkeer deelnemen;

- dat naast de twee voetgangersoversteekplaatsen (VOP) eerder geplaatst in de Brunssummerstraat er vanuit de bewoners behoefte is aan een derde VOP;

- dat door het aanbrengen van een VOP de oversteekbaarheid en daarmee de verkeersveiligheid per direct wordt verhoogd;

- dat een VOP een visuele verkeersmaatregel (middels bebording en markering) is, welke een voorrangssituatie regelt;

- dat door het instellen van een voorrangssituatie er (mogelijk) marginaal reistijdverlies optreedt;

- dat reistijdverlies in een verblijfsgebied minder zwaar weegt dan de lokale leefbaarheid en verkeersveiligheid;

- dat er ter hoogte van Wilhelminaplein 12 in de huidige situatie een parkeervak ligt, welke als gevolg van de aanleg van een VOP opgeheven dient te worden;

- dat het wenselijk is om dit parkeervak elders langs het Wilhelminaplein te laten terugkomen;

- dat hiertoe de bushalte aan de (zuid)oostzijde van het Wilhelminaplein met enkele meters kan worden ingekort en de daardoor vrijgekomen ruimte benut kan worden om het huidige parkeervak aldaar met enkele meters op te schuiven en daar een tweede parkeervak aan toe te voegen;

- dat de weg waarop deze verkeersmaatregelen worden getroffen in beheer zijn bij de gemeente Beekdaelen.

Overleg

Onderhavige verkeersmaatregel is voorgelegd aan de Taakaccenthouder Verkeer Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.

Belangenafweging

Omwonenden van dit wegvak hebben middels een handtekeningenactie hun behoefte hieraan richting de gemeente Beekdaelen kenbaar gemaakt. Hierop heeft verkenning van alle mogelijke locaties voor het aanwijzen van deze VOP plaatsgevonden. De locatie die in dit concept-besluit wordt voorgesteld is uit deze verkenning voortgekomen als de meeste geschikte locatie met het oog op de diverse belangen.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 

  • 1.

    één voetgangersoversteekplaats aan te wijzen t.h.v. Wilhelminaplein 12-13 te Schinveld, door het aanbrengen van zebra-markering en het plaatsen van verkeersborden model L02 van Bijlage I van het RVV 1990, zoals op de bijgevoegde situatietekening is aangegeven;

  • 2.

    Dit verkeersbesluit treedt in werking tijdens de uitvoering van de eerstvolgende markeringsronde welke gepland staat in het derde kwartaal van 2021.

     

Schinveld 19 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, namens dezen,

B. Teeuwen

Medewerker beleidsuitvoering Verkeer en Vervoer

Afdeling Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking / verzending een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar:

Gemeente Beekdaelen

College van burgemeester en wethouders

Postbus 22000

6360 AA Nuth

 

Vermeld het volgende in uw bezwaarschrift:

- Uw naam en adres;

- Uw handtekening;

- De datum van het bezwaar (dagtekening);

- Een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht;

- De motivering van uw bezwaar (de gronden).

 

Uw bezwaarschrift zorgt er niet voor dat geen uitvoering mag worden gegeven aan het besluit. In juridische zin betekent dit dat uw bezwaarschrift geen schorsende werking heeft. Om dit te voorkomen kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg

Sector bestuursrecht

Postbus 950

6040 AZ Roermond