Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 284899verkeersbesluit of -mededelingAanduiding van het nieuwe pad tussen de CBS-weg en het bestaande (brom)fietspad parallel aan het spoor als (brom)fietspad

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

In het fietsnetwerk van de gemeente Heerlen ontbreken nog een aantal belangrijke schakels. Dit is niet bevorderlijk voor het fietsgebruik. Deze ontbrekende schakels zorgen er immers voor dat fietsers moeten omrijden of gebruik moeten maken van minder veilige en/of comfortabele routes. Eén van deze ontbrekende schakels is de verbinding tussen de Dudoklaan en Heerlen-centrum. Er ligt weliswaar langs het spoor tussen de Dudoklaan en het Mijnmuseumpad een (brom)fietspad, echter de verbinding met het centrum (Spoorsingel en Looierstraat) is verre van optimaal. De gemeente heeft daarom dan ook besloten om een nieuw pad aan te leggen tussen het (brom)fietspad langs het spoor en de CBS-weg.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

het nieuwe pad tussen de CBS-weg en het (brom)fietspad parallel aan het spoor (zoals aangegeven is op de bij dit besluit behorende tekening) aan te duiden als (brom)fietspad.

 

Motivering

1. het nieuwe (brom)fietspad zorgt voor kortere en (daardoor) snellere (Brom)fietsverbinding tussen Heerlen Noord en Heerlen centrum.

2. het nieuwe (brom)fietspad sluit aan op een reeds bestaand (brom)fietspad. Het nieuwe pad dient daarom ook als (brom)fietspad te worden aangeduid om een onduidelijke en daarmee ook onveilige verkeerssituatie te voorkomen.

3. voor de overige verkeersdeelnemers zijn voldoende goede en veilige alternatieve routes voorhanden.

 

Belangenafweging

Met de belangen van de bewoners, bedrijven en de diverse weggebruikers is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen worden door het nemen van de maatregelen niet geschaad. Ook ontstaan er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituaties.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. Het nieuwe (brom)fietspad is in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

Door plaatsing van borden G12a en G12b (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) bij de aansluiting van het nieuwe pad en door de plaatsing van de borden G11 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) langs de CBS-weg zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, het nieuwe pad tussen CBS-weg en het (brom)fietspad parallel aan het spoor, aan te duiden als een (brom)fietspad.

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit + tekening liggen tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente (tijdelijk gevestigd aan Burg. van Grunsvenplein 145 te Heerlen).

Het Klantcontactcentrum van Team Burgerzaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen is vanwege Coronamaatregelen tijdelijk gesloten.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

Bijlagen:

Tekening Bebording nieuw (brom)fietspad tussen CBS-weg en Mijnmuseumpad , dd. 30 -0 7 -2021.

 

Heerlen, 05-08-2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,