Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 284895verkeersbesluit of -mededelingAanpassing bebording op het terrein van Sevagram aan de Henri Dunantstraat

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

Aan de Henri Dunantstraat is een zorginstelling van Sevagram gelegen. Over het terrein van Sevagram loopt een weg die de verschillende panden en parkeergelegenheden op het terrein ontsluit. Deze weg heeft vooral een verblijfsfunctie en wordt behalve door personenauto’s ook veelvuldig gebruikt door laad- en losverkeer, voetgangers en fietsers. Deze weg sluit ondergeschikt aan op de Henri Dunantstraat. Om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de doorstroming op dit terrein te garanderen voor de diverse verkeersdeelnemers zijn een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

1. een maximumsnelheid van 30 km/uur in te stellen op het terrein van Sevagram.

2. het parkeren te reguleren door middel van een parkeerverbodszone, gehandicaptenparkeerplaatsen, taxistandplaatsen, laad- en loshavens en een blauwe zone.

3. een duidelijke routering op delen van het terrein aan te brengen door middel van éenrichtingsverkeer en verplichte rijrichtingen.

4. de voorrang te regelen bij de aansluitingen van het terrein van Sevagram op de Henri Dunantstraat, door middel van bebording en markering waarbij de aansluitingen ondergeschikt zijn aan de Henri Dunantstraat.

 

Motivering

1. Het terrein van Sevagram is een verblijfsgebied waar (kwetsbare) voetgangers zich veelvuldig mengen met motorvoertuigen. De weg op het terrein heeft daarom de functie van een erftoegangsweg, hierbij hoort een maximumsnelheid van 30 km/uur.

2a. Buiten de parkeervakken geparkeerde auto’s kunnen de bereikbaarheid van de diverse locaties ernstig hinderen. Een parkeerverbodszone verplicht bestuurders om op de daartoe aangewezen plaatsen (parkeervakken) te parkeren. Er zijn voldoende parkeervakken op het terrein aanwezig.

2b. Sevagram is een zorginstelling die veelvuldig wordt bezocht door gehandicapten. Gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de ingangen van de diverse gebouwen zorgen ervoor dat de loopafstanden voor gehandicapten worden beperkt.

2c. Cliënten van Sevagram worden veelvuldig met de taxi gebracht en/of opgehaald. Omdat deze cliënten vaak minder mobiel zijn, is het van belang dat deze in de buurt van de ingang kunnen worden afgezet en/of worden opgehaald.

2d. Op het terrein wordt veelvuldig geladen en gelost. Vanwege de parkeerdruk bij de ingang van het gebouw met huisnummer 3/BG03 is hier nu vaak overdag op acceptabele afstand geen vrije parkeerruimte voor het laden en het lossen beschikbaar.

2e. Door het realiseren van een blauwe zone op parkeerterrein voor de ingang van het pand met het huisnummer 3/BG03 wordt de bereikbaarheid van specifieke voorzieningen (tandarts) alhier verbeterd en overlast door langparkeerders voorkomen.

3a. De vormgeving van de parkeerplaatsen langs de rijbaan voor de ingang van het pand met de huisnummers 1-3 is dusdanig, dat het voor de bereikbaarheid van deze parkeerplaatsen éénrichtingsverkeer ter plaatse noodzakelijk is. Tevens zorgt dit voor een veiligere verkeerssituatie voor de hoofdingang.

3b Het realiseren van verplichte rijrichtingen voorkomt dat verkeer op zoek naar een vrije parkeerplaats elkaar dusdanig hindert dat hiermee de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de diverse voorzieningen in gevaar komt.

4. De erftoegangswegen op het terrein van Sevagram (30 km/uur) zijn ondergeschikt aan de gebiedsontsluitingsweg Henri Dunantstraat (50 km/uur). Conform de landelijk richtlijnen van Duurzaam veilig dienen daarom de bestuurders vanaf het terrein van Sevagram richting de Henri Dunantstraat voorrang te verlenen aan bestuurders op de Henri Dunantstraat.

 

Belangenafweging

Met de belangen van de bewoners, bedrijven en de diverse weggebruikers is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen worden door het nemen van de maatregelen niet geschaad. Ook ontstaan er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituaties.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. Het terrein van Sevagram is in beheer bij Sevagram. De Henri Dunantstraat is in beheer bij de Gemeente Heerlen. De maatregelen zijn in overleg met Sevagram tot stand gekomen.

 

Besluit:

1. Door plaatsing van borden A01(zone) en A02(zone) (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) bij de aansluitingen van het terrein van Sevagram op de Henri Dunantstraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, een maximumsnelheid van 30 km per uur in te stellen op het terrein van Sevagram.

2a. Door plaatsing van borden E01(zone) en E01(einde zone) (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, een parkeerverbodszone in te stellen op het terrein van Sevagram.

2b. Door plaatsing van zes borden E06 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) bij de parkeerplaatsen ter hoogte van de hoofdingang (huisnummers 1-3) en door het plaatsen van het bord E06 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) inclusief onderbord met een pijl naar linksonder en een pijl naar rechtsonder bij de parkeerplaatsen ter hoogte adres 3/BG03, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, in totaal 8 gehandicaptenparkeerplaatsen te realiseren op het terrein van Sevagram.

2c. Door plaatsing van twee borden E05 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) bij de parkeerplaatsen bij de hoofdingang (huisnummers 1-3), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, twee taxistandplaatsen te realiseren op het terrein van Sevagram.

2d. Door plaatsing van het bord E07 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) inclusief onderbord met daarop de tekst “7:00 – 18:00 uur” ter hoogte van huisnummer 3/BG03, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, dagelijks tussen 7:00 uur en 18:00 uur een gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen te realiseren op het terrein van Sevagram.

2e. Door plaatsing van het bord E10 en E11 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) met daarop de tekst “max 1h” én door het aanbrengen van een blauwe streep bij twee parkeerplaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, een parkeerschijfzone met een verplicht gebruik van parkeerschijf op een deel van het terrein van Sevagram te realiseren, tevens parkeerverbod indien er langer wordt geparkeerd dan de parkeerduur die op het bord is aangegeven.

3a. Door plaatsing van het bord C02 en CO3 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, op de toegangsweg voor de ingang van pand huisnummers 1-3 en éénrichtingsweg te realiseren.

3b. Door plaatsing van diverse borden D04, D05R en D05L (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, geboden tot het volgen van de rijrichting die op het borden zijn aangegeven, te realiseren.

4. Door plaatsing van de borden B01 en B06 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990) en het aanbrengen van haaientanden bij de aansluitingen van de ontsluitingswegen van Sevagram op de Henri Dunantstraat, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, de voorrang op deze aansluitingen te regelen en wel dusdanig dat bestuurders komende vanaf het terrein van Sevagram voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Henri Dunantstraat.

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit + tekening liggen tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente (tijdelijk gevestigd aan Burg. van Grunsvenplein 145 te Heerlen).

Het Klantcontactcentrum van Team Burgerzaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen is vanwege Coronamaatregelen tijdelijk gesloten.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

Bijlagen:

Tekening Bebording terrein Sevagram , dd. 0 3 -0 8 -2021.

 

Heerlen, 16-08-2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,