Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 284891verkeersbesluit of -mededelingNajaarskermis Heerlen centrum, 6 t/m 14 oktober 2021

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

0verwegende

Van 8 tot 13 oktober vindt in het centrum van Heerlen de jaarlijkse najaarskermis plaats. Deze kermis vindt (o.a.) plaats op het Burgemeester van Grunsvenplein en de Geerstraat tussen Laanderstraat en Valkenburgerweg. Vanaf 6 oktober vindt de opbouw plaats. Na afloop van de kermis, dienen de attracties nog te worden afgebroken. Om dit evenement veilig te kunnen laten plaatsvinden, zijn een aantal verkeersmaatregelen noodzakelijk, zoals het afsluiten van de Geerstraat. Voor het doorgaande verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

het verkeer te reguleren. Daartoe worden op verschillende plaatsen verkeersmaatregelen genomen om het evenement zo veilig mogelijk te kunnen laten plaatsvinden en om de bezoekers en bewoners in de directe omgeving zo min mogelijk overlast te laten hebben van dit evenement. De Geerstraat wordt daarom afgesloten tussen de Laanderstraat en de Valkenburgerweg. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid.

 

Motivering

Door de bovengenoemde maatregelen te nemen op de weggedeeltes in de omgeving waar de kermis plaatsvindt, kan dit evenement veilig plaatsvinden en wordt de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer bevorderd.

 

Belangenafweging

De kermis is van grote promotionele waarde voor de stad. Het is derhalve van groot belang dat dit evenement plaatsvindt. De belangen van de bewoners en bedrijven worden nauwelijks geschaad, De verminderde bereikbaarheid is van tijdelijke aard en staat in geen verhouding tot het belang van de kermis voor de stad. De gemeentelijke belangen wegen derhalve zwaarder dan de belangen van overige belanghebbenden. Belanghebbenden worden niet onevenredig benadeeld door het treffen van de maatregel en er ontstaat geen onduidelijke verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Geerstraat is in beheer bij de Gemeente Heerlen.

 

Besluit:

Door middel van de plaatsing van de borden C01 (van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990), zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening, de Geerstraat tussen de Laanderstraat en de Valkenburgerweg, gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee van woensdag 6 oktober 2021 7:00 uur tot donderdag 14 oktober 17:00 uur.

 

Ter inzage legging en bezwaar:

 

Het verkeersbesluit + tekening liggen tijdens de beroepstermijn ter inzage aan de balie van de gemeente (tijdelijk gevestigd aan Burg. van Grunsvenplein 145 te Heerlen).

Het Klantcontactcentrum van Team Burgerzaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen is vanwege Coronamaatregelen tijdelijk gesloten.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen: digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax: (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

Bijlagen:

Tekening Kermis Heerlen , dd. 0 1 -0 6 -2 016 .

Heerlen, 16-08-2021

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeer,

R.M.H. Schmeitz,