Kennisgeving gecoördineerde ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten ‘Hoofdweg 480-490’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat van vrijdag 20 augustus 2021 tot en met donderdag 30 september 2021 het bestemmingsplan en de volgende ontwerpbesluiten ter inzage liggen:

 • 1.

  het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofdweg 480-490’ (NL.IMRO.0599.BP2190Hfdw480-on01);

 • 2.

  het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder;

 • 3.

  de ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en uitvoeren van werken (OMV.21.03.00855);

 • 4.

  de ontwerp-omgevingsvergunning voor de activiteit kappen van bomen (OMV.21.04.00328).

Plan Alexanderpark

Het plangebied is gelegen in het stadsdeel Prins Alexander aan de Hoofdweg 480-490 te Rotterdam. De locatie ligt ten zuiden van de Hoofdweg en wordt verder begrensd door de Djeddalaan, het Akkabapad en de Semiramistuin. Het plan beoogt de realisatie van het woongebouw Alexanderpark bestaande uit maximaal 375 woningen. Daarnaast zullen ook maatschappelijke en commerciële functies, waaronder een zorgcentrum (mogelijk maximaal 42 behandelkamers) en commerciële dienstverlening, culturele functies en eventueel kantoren (in de plaats van voornoemde functies) alsmede alle bij voornoemde functies bijbehorende voorzieningen worden toegestaan. Middels een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid kan horeca t/m categorie 2 worden toegestaan. De beoogde nieuwbouw bestaat uit een plint van vier lagen en een ensemble van twee torens en twee blokken van verschillende hoogtes.

Gemeentelijke coördinatieregeling

Op het plan Hoofdweg 480-490 is de gemeentelijke coördinatieregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan, de aanvraag omgevingsvergunning en de hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen en het ontwerpbesluit hogere waarden gelijktijdig plaatsvindt. Tegen alle ontwerpbesluiten kunnen zienswijzen worden ingediend.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit Hogere waarden Wet geluidhinder is beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwerp-omgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via de website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door te zoeken op het adres Hoofdweg 480, 3067GK bij ‘Berichten over uw buurt’.

Op dit moment is het niet mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan in te zien op een gemeentelijke locatie. U kunt op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur contact opnemen met telefoonnummer 06- 18 19 10 85. Dan wordt in overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Tijdens de periode van terinzagelegging zal een informatiebijeenkomst worden gehouden. De exacte datum en de locatie zullen bekend worden gemaakt op www.alexanderpark-rotterdam.nl.

Zienswijzen

Met ingang van vrijdag 20 augustus 2021 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 30 september 2021) kan een ieder gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. U kunt uw zienswijze(n) richten aan de directeur van Stadsontwikkeling, BWT/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam onder vermelding van zienswijze Hoofdweg 480-490/Alexanderpark. U wordt verzocht in uw zienswijze aan te geven of uw zienswijze zich richt tegen het bestemmingsplan, het hogere waardenbesluit en/of de omgevingsvergunningen. Vergeet in de brief niet uw naam, adres en uw email te vermelden. Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen met telefoonnummer 06- 18 19 10 85.

Rotterdam, 18 augustus 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Naar boven