Gemeenteblad van Hellendoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornGemeenteblad 2021, 28114VerordeningenEerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021

Nijverdal, 26 januari 2021 Nr. 2021-001901

 

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 januari 2021;

b e s l u i t vast te stellen de:

eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2021, vastgesteld door de raad bij besluit van 15 december 2020, nr. 2020-030397.

Artikel 1 Wijziging tarieven

Artikel 5 wordt gewijzigd en luidt nu als volgt:

Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor:

a.

de gebruikersbelasting

0,2716 %

b.

de eigenarenbelasting

 

 

1.

voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

0,1480 %

 

2.

voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

0,3330 %

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met dien verstande dat de datum van ingang van de heffing 1 januari 2021 is.

 

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter