Gebruiks- en onderhoudsreglement gemeentelijke buitensportaccommodaties Steenwijkerland 2021

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Buitensportaccommodatie: een gemeentelijke buitensportaccommodatie kan opgeknipt worden in diverse onderdelen:

 • -

  de kleedruimtes: deze zijn in eigendom en beheer van de gemeente, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

 • -

  de sportvelden: dit zijn trainings-en wedstrijdvelden, evenals de atletiekbaan en het beachterrein in Steenwijk, in eigendom en beheer van de gemeente, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

 • -

  de kantine: deze is in eigendom en beheer van de vereniging.

 • -

  overige voorzieningen: dit zijn zaken als veldverlichting, meubilair, veldafrastering om het hoofdveld en ballenvangers e.d. (nader beschreven in bijlage 1). Deze zijn in eigendom en beheer van de gemeente, tenzij daar andere afspraken over gemaakt zijn.

 • 2.

  Gebruiker: een gemeentelijke buitensportaccommodatie kan door diverse doelgroepen worden gebruikt. We onderscheiden:

 • -

  de hoofdgebruiker: dit is de vereniging aan wie de buitensportaccommodatie in gebruik is gegeven. De hoofdgebruiker maakt structureel gebruik van de accommodatie. De accommodatie is de uitvalsbasis van de vereniging.

 • -

  de medegebruiker: dit is de vereniging die gebruik maakt van (een deel van) de buitensportaccommodatie van een hoofdgebruiker. De medegebruiker maakt structureel gebruik van de accommodatie. De accommodatie is de uitvalsbasis van de vereniging.

 • -

  de incidenteel gebruiker: dit zijn gebruikers die slechts eens of enkele keren per jaar gebruik maken van een gemeentelijke buitensportaccommodatie.

Daarnaast kan er sprake zijn van incidenteel gebruik van de accommodatie voor andere, niet zijnde sportactiviteiten.

Artikel 2 Reglement

 • 1.

  Deze voorwaarden beschrijven de regels en bepalingen als het gaat om de verantwoordelijkheid, het gebruik en het onderhoud van de gemeentelijke buitensportaccommodaties. Het gaat dan om de voorzieningen die binnen de omheining zijn gelegen en in eigendom van de gemeente Steenwijkerland zijn. Iedere gebruiker van deze accommodatie, of van delen ervan, wordt geacht zich aan deze voorwaarden te houden.

 • 2.

  Het gebruik en onderhoud van de buitensportaccommodatie vindt plaats volgens deze voorwaarden.

Gebruik

Artikel 3 Gebruiksvergoeding

 • 1.

  In ruil voor het in gebruik geven van buitensportaccommodatie/sportvelden vragen burgemeester en wethouders een gebruiksvergoeding aan de hoofd, danwel medegebruiker. Deze vergoeding wordt jaarlijks geind.

 • 2.

  Aan incidentele gebruikers of bij incidenteel gebruik wordt een vergoeding gevraagd volgens de Verordening ingebruikgeving en tarifering van Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland 2010. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Artikel 4 Verbruikerskosten

 • 1.

  De kosten die gepaard gaan met het gebruik van de buitensportaccommodaties, zoals nutsvoorzieningen, afvalverwijdering en OZB (gebruikerslasten), zijn voor rekening van de gebruiker.

 • 2.

  Daar waar sprake is van een hoofdgebruiker en een medegebruiker, maken beide gebruikers gezamenlijk afspraken over een evenredige verdeling van deze lasten.

Artikel 5 Onttrekking van gebruik

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen het in gebruik gegeven sportveld (of de accommodatie) tijdelijk aan het gebruik onttrekken:

  • a.

   voor incidenteel gebruik;

  • b.

   als het betreffende veld (of deel van de accommodatie) onderhouden moet worden;

  • c.

   als dit noodzakelijk is om het terrein in stand te kunnen houden.

 • 2.

  De gebruiker wordt minimaal 1 maand van tevoren geïnformeerd over onttrekking volgens lid 1.

 • 3.

  Onttrekking van gebruik volgens lid 1 onder a. mag niet ten koste gaan van competitieverplichtingen van de gebruiker.

 • 4.

  Bij onttrekking volgens lid 1 onder b. en c. wordt, als het kan, een ander terrein beschikbaar gesteld.

 • 5.

  Bij onttrekking volgens lid 1 onder b. en c. is het de gebruiker, zonder toestemming van de gemeente, niet toegestaan de wedstrijd en/of trainingsvelden te gebruiken in een periode van 7 tot 8 aaneengesloten weken na afronding van de onderhoudswerkzaamheden. Dit ten behoeve van het herstel van de velden. De onderhoudswerkzaamheden aan de wedstrijdvelden vangen in afstemming met de hoofdgebruiker vanaf 10 juni van ieder jaar aan; die van de trainingsvelden vanaf 15 mei.

 • 6.

  Onttrekking volgens dit artikel, leidt niet tot vermindering van de gebruiksvergoeding.

Artikel 6 Correct gebruik

 • 1.

  De gebruiker verplicht zich de in gebruik gegeven buitensportaccommodatie correct te gebruiken overeenkomstig de bestemming daarvan en is in dit kader aansprakelijk voor de eigen leden. Hij zorgt ervoor dat:

  • a.

   brommers, scooters, fietsen en auto’s op de daarvoor bestemde plaatsen worden geplaatst en niet op het terrein worden toegelaten;

  • b.

   direct na afloop van wedstrijden en trainingen de zogenaamde speelschade wordt hersteld. Dit ten behoeve van de kwaliteit en bespeelbaarheid van de velden.

 • 2.

  Op verzoek van de gebruiker kunnen burgemeester en wethouders ontheffing van de bepaling in lid 1 onder a. verlenen ten behoeve van personen met een lichamelijke beperking;

 • 3.

  De gebruiker dient te waken voor overbelasting en overbespeling van de sportvelden. In voorkomende gevallen zijn de gevolgen voor rekening van de gebruiker.

Artikel 7 Aanvullingen en/ of wijzigingen buitensportaccommodatie

Het is de gebruiker toegestaan reclameborden te plaatsen aan de veldafrastering (niet aan de ballenvangers). Schade veroorzaakt door deze reclame-uitingen zijn voor rekening van de vereniging. Verdere aanvullingen op en wijzigingen van de accommodatie of sportvelden zijn, zonder voorafgaande toestemming van de gemeente, niet toegestaan.

Artikel 8 Toezicht

 • 1.

  Het toezicht op het gebruik en onderhoud van de accommodaties gebeurt door of in opdracht van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De met het toezicht belaste personen hebben altijd vrije toegang tot de in gebruik gegeven buitensportaccommodaties.

 • 3.

  De gebruikers zijn verplicht de door of namens burgemeester en wethouders gegeven aanwijzingen op te volgen.

 • 4.

  Het is niet toegestaan van de toegewezen sportvelden gebruik te maken als dit vanwege de terreingesteldheid door de daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen toezichthouder is verboden.

Verantwoordelijkheid

Artikel 9 Verantwoordelijkheden gemeente

De gemeente voert vanuit haar verantwoordelijkheid voor de gemeentelijke buitensportaccommodaties de regie over het beheer en onderhoud ervan. Daarbij:

 • 1.

  draagt ze zorg voor de kwaliteit van wedstrijd- en trainingsvelden op de gemeentelijke buitensportaccommodaties volgens de richtlijnen van NOC*NSF;

 • 2.

  zorgt ze voor een basisonderhoud van de overige voorzieningen;

 • 3.

  adviseert zij verenigingen bij hun onderhoudstaken en/of wensen.

Artikel 10 Verantwoordelijkheden gebruiker

De gebruiker draagt vanuit zijn verantwoordelijkheid zorg voor een correct gebruik van de in gebruik gegeven voorzieningen, volgens artikel 6. Vanuit zijn directe betrokkenheid bij en rol in de keuzes van de vereniging, draagt hij zorg voor:

 • 1.

  de desgewenste plus op de kwaliteit van wedstrijd- en trainingsvelden volgens artikel 9, lid 1 en onderhoud overige voorzieningen volgens artikel 9, lid 2.

 • 2.

  de taken die overeenkomstig artikel 11 zijn ondergebracht bij de vereniging.

Onderhoud

Artikel 11 Onderhoud

 • 1.

  Voor de verdeling van de primaire verantwoordelijkheid van de inrichting en het onderhoud van de buitensportaccommodatie wordt verwezen naar bijlagen 1 en 2.

 • 2.

  De gebruiker is verplicht de werkzaamheden genoemd in de bijlagen naar behoren en op juiste wijze binnen de wettelijke kaders uit te voeren. Als er sprake is van nalatigheid zal de gemeente de gebruiker hierop aanspreken. Wanneer onderhoudswerkzaamheden niet worden uitgevoerd en hierdoor groot onderhoud noodzakelijk is, worden de kosten hiervan bij de gebruiker in rekening gebracht.

 • 3.

  De onderhoudswerkzaamheden genoemd in de bijlagen zijn werkzaamheden binnen de omheining van de buitensportaccommodatie.

Artikel 12 Right to Challenge

 • 1.

  Gebruikers kunnen ervoor kiezen om (delen van) het onderhoud, naast de vastgelegde taken volgens artikel 11, over te nemen in ruil voor een vergoeding. Deze werkzaamheden zijn terug te vinden in bijlage 1 behorend bij artikel 11 van deze voorwaarden.

 • 2.

  Deze afspraken over werkzaamheden, termijn en onder welke voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen.

 • 3.

  Voor gebruikmaking van de Right to Challenge in het kader van de veldverlichting, geldt dat een bijdrage slechts gedaan kan worden, als sprake is van privatisering van de verlichting.

 • 4.

  Afspraken die voortvloeien uit artikel 12, lid 3, worden eveneens schriftelijk en middels een recht van opstal vastgelegd.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 13
 • 1.

  Alle door of ten gevolge van het gebruik ontstane schade, anders dan de speelschade zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 onder b, veroorzaakt door de gebruiker of haar leden, de bezoekende leden of de toeschouwers, moet door de gebruiker binnen vierentwintig uur worden gemeld aan de toezichthouder van de gemeente.

 • 2.

  Alle kosten van herstel zijn voor rekening van de gebruiker en moeten op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders worden voldaan, tenzij dit op grond van de redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

 • 3.

  Voor schade die niet tijdig is gemeld, wordt de laatste gebruiker aansprakelijk gesteld.

 • 4.

  Blijft een gebruiker in gebreke de in dit artikel bedoelde schade te vergoeden, dan wordt hem het gebruik ontzegd, totdat het te betalen bedrag is ontvangen.

Artikel 14

De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade en/of letsel, door welk toeval of ongeval ook toegebracht of ontstaan aan (eigendommen van) de gebruiker, diens leden of enige andere aanwezige, tijdens of door het gebruik of onderhoud ontstaan.

Communicatie

Artikel 15

Jaarlijks zijn er minimaal twee geplande contactmomenten tussen gemeente en gebruiker: aan het begin van het kalenderjaar en na het groot onderhoud, bij de start van het nieuwe sportseizoen. Tussentijdse meldingen kunnen worden gedaan via de Melding Openbare Ruimte (MOR) op de gemeentelijke website. Acute of meer complexe vragen verlopen via de uitvoerder sport of de beheerder vastgoed.

Slot en overgangsbepalingen

Artikel 16
 • 1.

  Het gebruik van de buitensportaccommodatie kan door burgemeester en wethouders voor een bepaalde tijd dan wel definitief worden ingetrokken indien door de gebruiker niet wordt voldaan aan één of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen.

 • 2.

  Bij intrekking van toestemming als bedoeld in lid 1 vindt geen restitutie van reeds betaalde vergoedingen plaats.

Artikel 17

In bijzondere gevallen kan door burgemeester en wethouders op verzoek ontheffing van een of meer bepalingen van dit reglement worden verleend.

Artikel 18

In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 19
 • 1.

  Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2021.

 • 2.

  Met ingang van 1 september 2021 vervalt het volgende reglement:

  Het gebruiks- en onderhoudsreglement buitensportaccommodaties gemeente Steenwijkerland 2009

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 20 juli 2021,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats

Toelichting Gebruiks- en onderhoudsreglement gemeentelijke buitensportaccommmodaties Steenwijkerland 2021

Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel wordt een begripsbepaling weergegeven van een aantal woorden die (meerdere malen) voorkomen in het reglement en die om een duidelijke omschrijving en afbakening vragen.

Artikel 2 Reglement

Het tweede artikel is opgenomen omdat het omschrijft wat er in dit reglement is opgenomen en dat het reglement van toepassing is op de buitensportaccommodaties die in eigendom zijn van de gemeente.

Gebruik

Artikel 3 Gebruiksvergoeding

De buitensportaccommodaties/sportvelden in de gemeente Steenwijkerland worden aan de verenigingen in gebruik gegeven en daarvoor wordt een gebruiksvergoeding gevraagd. Deze vergoedingen hebben betrekking op het gebruik van het veld en/of gebruik van de kleedaccommodaties. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld in de Verordening ingebruikgeving en tarifering van Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Steenwijkerland.

 

Incidenteel gebruik van de buitensportaccommodaties/sportvelden wordt door de incidenteel gebruiker afgestemd met de hoofdgebruiker. Ook stelt de incidenteel gebruiker de gemeente op de hoogte van het voorgenomen gebruik. Dit om te voorkomen dat er ten tijde van het gebruik (onderhouds)werkzaamheden worden verricht.

Artikel 4 Verbruikerskosten

In dit artikel wordt duidelijk aangegeven dat de kosten voor het gebruik van de accommodatie zoals nutsvoorzieningen, afvalverwijdering en OZB voor rekening van de gebruiker komen. Als er sprake is van een hoofdgebruiker en medegebruiker, dragen zij samen zorg voor een eerlijke verdeling van deze kosten. Als de gemeente het noodzakelijk acht hierin te faciliteren (bv. door de aanleg van een dubbele meter/tussenmeter) zijn de kosten hiervan voor rekening van de gemeente.

Artikel 5 Onttrekking van gebruik

Dit artikel geeft aan om welke redenen een sportveld tijdelijk niet gebruikt kan en/of mag worden door de hoofd- of medegebruiker. In het geval van noodzakelijk onderhoud, wordt gekeken of een ander terrein gedurende de werkzaamheden, gebruikt kan worden. De gemeente moet de gebruiker tijdig op de hoogte brengen van de voorgenomen werkzaamheden.

 

De gemeente stemt het jaarlijkse zomeronderhoud met de gebruiker af. In principe worden trainingsvelden vanaf 15 mei aangepakt; de wedstrijdvelden vanaf 10 juni. Daarbij wordt rekening gehouden met een benodigde herstelperiode van 7 – 8 weken van de sportvelden ten behoeve van de bespeelbaarheid bij aanvang van het nieuwe seizoen. Als een vereniging deze werkzaamheden wil uit- danwel afstellen, vanwege verlenging seizoen of toernooien, is zij zich bewust van de mogelijke consequenties hiervan voor de bespeelbaarheid bij aanvang van het nieuwe seizoen. Hetzelfde geldt voor het op verzoek naar voren halen van onderhoud aan trainingsvelden, waarmee de belasting op wedstrijdvelden toeneemt.

 

De gemeente is de eigenaar van de sportvelden. De sportvelden worden nu met name gebruikt door vaste gebruikers. Toch moet er ruimte blijven bestaan voor incidenteel gebruik, zoals bijvoorbeeld voor een schoolsportdag. Deze activiteiten mogen niet ten koste gaan van competitieverplichting van de gebruiker.

Artikel 6 Correct gebruik

De gebruikers, in de meeste gevallen de sportverenigingen, krijgen de buitensportaccommodatie in gebruik van de gemeente. De gemeente stelt een aantal verplichtingen ten aanzien van het gebruik. De vereniging moet ervoor zorgen dat er geen vervoersmiddelen of rijwielen binnen de omheining van de buitensportaccommodatie worden toegelaten, met uitzondering van bestemmingsverkeer en van voertuigen voor minder validen.

 

Om het speeloppervlak in goede conditie en voldoende vlak te houden, zijn verenigingen verplicht om na de wedstrijden of de trainingen de speelschade te herstellen. Nadrukkelijk is hierover een artikel opgenomen omdat het wegwerken van de speelschade eraan bijdraagt dat het speeloppervlak in goede conditie blijft. Dit artikel geldt binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 7 Aanvullingen en/of wijzigingen buitensportaccommodaties

Dit artikel is opgenomen om aan te geven dat de gemeente regie voert over de buitensportaccommodaties en daarmee zicht wil hebben op wat er op die accommodaties wijzigt. Gebruikers moeten daarom vooraf toestemming aan de gemeente vragen wanneer ze wijzigingen aan de accommodatie willen aanbrengen. Vanwege de vanzelfsprekendheid van reclameborden rondom de velden is deze aanvulling expliciet benoemd, onder de voorwaarde dat dit niet aan de ballenvangers bevestigd wordt en dat eventuele schade die hierdoor aan gemeentelijke eigendommen ontstaat, voor rekening is van de gebruiker.

Artikel 8 Toezicht

Logischerwijs is er toezicht op de staat, het onderhoud en het gebruik van de buitensportaccommodaties. Dit met het doel de accommodatie op voldoende niveau te houden (richtlijnen NOC*NSF). Vanzelfsprekend moet de toezichthouder te allen tijde vrij toegang hebben tot de gemeentelijke buitensportaccommodaties.

Verantwoordelijkheid

Artikel 9 Verantwoordelijkheden gemeente

Dit artikel beschrijft welke verantwoordelijkheid de gemeente neemt als het gaat om het beheer en onderhoud van de velden. Verwezen wordt naar de bijlagen 1 en 2 waarin op een rij is gezet welke werkzaamheden voor de gemeente en welke voor de gebruiker zijn.

 

Van belang is het aan te geven dat de gemeente haar beheer en onderhoud van de velden richt op de richtlijnenvan de NOC* NSF. De gemeente zorgt voor voldoende veldverlichting gericht op de trainingsnorm. Wil de gebruiker verlichting die voldoet aan de wedstrijdnorm, dan is zijzelf aan zet. Dit betreft zowel aanschaf als beheer en onderhoud (privatisering).

Artikel 10 Verantwoordelijkheden gebruiker

Dit artikel beschrijft welke verantwoordelijkheid de gebruiker neemt als het gaat om het beheer en onderhoud van de velden. Verwezen wordt naar de bijlagen 1 en 2 waarin op een rij is gezet welke werkzaamheden voor de gemeente en welke voor de gebruiker zijn.

 

De praktijk laat zien dat gebruikers op verschillende manieren onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Omwille van voldoende kwaliteit en bespeelbaarheid houdt de gemeente hierop toezicht. De gebruiker kan de gemeente om advies of ondersteuning vragen. De gemeente kan ook ongevraagd advies geven.

Onderhoud

Artikel 11 Onderhoud

Bijlagen 1 en 2 vormen de basis voor dit artikel. Hierin staat beschreven dat de gebruiker de werkzaamheden volgens de bijlagen naar behoren, op een juiste wijze en binnen de wettelijke kaders moet uitvoeren. Als voorbeeld kan gedacht worden aan onkruidbestrijding op een niet chemische wijze. De gemeente ziet toe op deze werkzaamheden en de juiste werkwijze. Bij ingebreke blijven wordt de gebruiker hierop aangesproken.

Artikel 12 Right to Challenge

Gebruikers kunnen op eigen initiatief aangeven dat zij meer taken van de gemeente willen overnemen (aanvullend op de taken uit bijlage 1) en kunnen hiertoe dan ook een bijdrage verwachten, het zogenaamde Right to Challenge. Gelet op het kunnen overdragen van onderhoudsbudget bij overdracht van taken, kunnen enkel de taken die door derden worden uitgevoerd voor het Right to Challenge in aanmerking komen. Deze werkzaamheden zijn in een aparte kolom weergegeven in bijlage 1. De afspraken over werkzaamheden, termijn en onder welke voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen. Wil een gebruiker het gehele onderhoudspakket overnemen, dan volgt op zijn initiatief een nader gesprek. Gebruikmaking van het right to challenge in het kader van de veldverlichting gaat gepaard met privatisering van deze verlichting.

Schade en aansprakelijkheid

Artikel 13

Tijdens het gebruik van de buitensportaccommodatie kan er schade worden aangebracht door de leden van de vereniging of door de bezoekende vereniging of toeschouwers. Dit zijn geen kosten voor de gemeente. De kosten van het herstel van de schade komen voor rekening van de gebruiker. Deze moet de gemeente ook inlichten over de schade.

Artikel 14

Artikel 14 is opgenomen om aan te wijzen wie aansprakelijk is bij schade. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of letsel wat tijdens het gebruik is ontstaan.

Communicatie

Artikel 15

Dit artikel is opgenomen om aan te geven dat er jaarlijks op gezette momenten contact is tussen de gemeente en de gebruiker. Op deze manier wordt geprobeerd informatie die voor alle verenigingen van belang is te delen en op te halen. Aan het begin van het kalenderjaar gaat het dan om wat bredere onderwerpen en (beleids)ontwikkelingen die door gemeente en/of verenigingen worden aangedragen; aan het begin van het nieuwe seizoen is het meer gericht op beheer en onderhoud. Tussentijdse acute vragen verlopen via de uitvoerder sport of de beheerder vastgoed. Eenvoudige meldingen kunnen gedaan worden via Melding Openbare Ruimte op de gemeentelijke website.

Slot en overgangsbepalingen

Artikel 16

In het geval een gebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden in dit reglement kan het college van b en w hem, zonder teruggave van gelden, het gebruik van de accommodatie tijdelijk of definitief ontzeggen.

Artikel 17

Artikel 17 is opgenomen voor het geval dat een sportvereniging ontheffing wil aanvragen voor een bepaald artikel. Het college van burgemeester en wethouders kan deze ontheffing, indien mogelijk, op verzoek verlenen.

Artikel 18

Het kan altijd voorkomen dat er zaken of problemen met betrekking tot onderhoud en/of gebruik van de buitensportaccommodaties niet expliciet zijn beschreven in artikelen of bijlagen. Artikel 18 dekt deze bijzondere gevallen.

Artikel 19

Met de inwerkingtreding van dit reglement, is het reglement van 2009 komen te vervallen en dus niet meer geldig.

Bijlage 1 Taakverdeling onderhoudswerkzaamheden sportvelden, inrichting en meubilair

Zie externe bijlage.

Toelichting Bijlage 1

Onderstaand wordt een aantal taken toegelicht, waaronder de wijzigingen ten opzichte van het eerdere reglement.

Onkruidbestrijding

Met de vaststelling van de visie op het beheer en onderhoud van de sportvelden in 2020, is de onkruidbestrijding op zowel verhardingen als in het groen en op kunststofondergronden, overgedragen aan de gebruiker. De gemeente houdt toezicht op het bestrijden van onkruid binnen de wettelijke kaders (niet chemisch).

Bladruimen

Met de vaststelling van de visie op het beheer en onderhoud van de sportvelden in 2020, is het bladruimen op zowel verhardingen als in het groen en op kunststofondergronden, overgedragen aan de gebruiker. De gemeente houdt hier toezicht op.

Natuurgrasveld

Slepen

Om de oneffenheden van de velden te beperken na de winterperiode, worden waar nodig, de velden door de gemeente gesleept. Dit is nieuw ten opzichte van het vorige reglement.

Atletiek en korfbal

Dit reglement gaat uit van aanschaf door de gemeente van alleen vaste voorzieningen/materialen. Alle overige verplaatsbare elementen zijn voor rekening van de vereniging. Dit betreft zowel de aanschaf, als onderhoud en vervanging van deze losse elementen.

Inrichting en meubilair sportvelden

Doelen

De gemeente stelt doelen ter beschikking voor alle velden. Daarbij wordt uitgegaan van vaste doelen voor het reguliere voetbalspel. De aanschaf van het doelnet is voor de club. Aanschaf van kleine doelen (en netten) ten behoeve van jeugdvoetbal, danwel 7 x 7 competitie, is voor rekening van de vereniging. Ook het onderhoud van deze doelen, evenals het dagelijks onderhoud van de vaste doelen behoort tot de taken van de vereniging. Dit reglement gaat uit van aanschaf door de gemeente van alleen vaste voorzieningen/materialen.

Speelveldafzetting (hoofd en bijveld)

De gemeente stelt de speltechnische materialen voor het hoofdveld ter beschikking , zoals een speelveldafrastering. De afrastering rondom het hoofdveld is in eigendom en beheer van de gemeente: zij bekostigt de eerste aanschaf en de aanschaf na afschrijving. De overige afrastering (rondom bijvelden) is in eigendom en beheer van de vereniging. Het dagelijkse onderhoud (hoofd- en bijvelden), inclusief kleine reparaties, is voor de vereniging.

Ballenvangers

Ten aanzien van de ballenvangers bekostigt de gemeente de eerste aanschaf en de aanschaf na afschrijving. Daarbij geldt het principe dat ballenvangers als begrenzing op de openbare ruimte of op particulier terrein, kunnen voorzien worden van staafmatten. De overige ballenvangers, gelegen tussen de verschillende velden, zijn losse netten. Als een vereniging ook in dit geval staafmatten wenst, is de meerprijs van aanschaf en onderhoud, voor haar rekening. Het dagelijkse onderhoud, inclusief kleine reparaties, is voor de vereniging.

Groen op het sportpark

Knippen hagen

Met de vaststelling van de visie op het beheer en onderhoud van de sportvelden in 2020, is het knippen van de hagen binnen de omheining van de sportaccommodatie overgedragen aan de gebruiker. De gemeente houdt hier toezicht op.

Snoeien bossingels

Het werken met motorzagen ten behoeve van snoeiwerkzaamheden, brengt risico’s met zich mee. Ook is hiervoor speciale veiligheidskleding benodigd. Naar aanleiding hiervan is eerder al besloten om snoeiwerkzaamheden door gemeentepersoneel te laten uitvoeren. Dat maakt dat deze taak niet in aanmerking komt voor het right to challenge.

Verharding op het sportpark

Aanleg en herstel

De vereniging draagt zorg voor het onderhoud van het straatwerk rondom de velden en op de accommodatie. Het onderhoud van de bestrating van de toegangsweg buiten het complex komt voor rekening van de gemeente.

Complexafrastering en hekwerken

Ten aanzien van de complexafrastering bekostigt de gemeente de eerste aanschaf en de aanschaf na afschrijving. Het dagelijkse onderhoud, inclusief kleine reparaties, is voor de vereniging. Daar waar verenigingen een complexafrastering delen, delen zij ook deze verantwoordelijkheid. Een complexafrastering kan overigens ook een natuurlijke afrastering zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bossingel. In dit geval is het beheer en onderhoud van de gemeente (zie ook toelichting snoeien bossingels).

Sportveldverlichting

De gemeente draagt zorg voor veldverlichting ten behoeve van trainingsmogelijkheden in de avonduren. Het onderhoud van deze lichtmasten op de trainingsvelden, zoals de vervanging van de lampen, armaturen en de masten, is voor rekening van de gemeente. De aanschaf en het onderhoud van de lichtmasten (armaturen, lampen en masten) op overige velden wordt bekostigd door de gebruiker. Andere verlichting op het complex is ook een verantwoordelijkheid van de gebruiker. In het geval van privatisering is het geheel van aanschaf, beheer en onderhoud voor rekening van de gebruiker.

Beregening en afwatering

De vereniging draagt zorg voor de beregening van de velden bij aanhoudende droogte. Vanuit haar regie, houdt de gemeente hierop toezicht en adviseert de vereniging. Ter verduidelijking: alles wat bovengronds is, is voor de vereniging. Alle ondergrondse systemen blijven in beheer van de gemeente. Oude beregeningshaspels met ketting worden bij afschrijving nog éénmaal vervangen door de gemeente door een waterdrukhaspel. Hierover zijn afspraken gemaakt met de desbetreffende verenigingen. Tot die tijd zijn de onderhoudskosten voor de vereniging. Een volgende aanschaf van een beregeningsinstallatie is voor de verenging.

Bijlage 2 Taakverdeling onderhoudswerkzaamheden opstallen

 

Onderstaande taakverdeling is van toepassing op de kleedkamers.

Werkzaamheden

Gemeente

Vereniging

Groot onderhoud:

x

 

Buitengevel metsel/voegwerk

x

 

Kozijnen buitenzijde

x

 

Buitendeuren en ramen

x

 

Schilderwerk buitenzijde

x

 

binnendeuren en kozijnen, plafonds,

x

 

Dakbedekking

x

 

Hemelwaterafvoer

x

 

Vloeren(tegels of gietvloeren)

x

 

Wanden (tegels)

x

 

Plafonds

x

 

Onderhoud en vervanging boiler/CV-ketel

x

 

Dak-afzuig-ventilatie

x

 

Vervanging wastafels/toiletgroepen.

x

 

Brandblusmiddelen vervanging en onderhoud

x

 

Riolering – ontstopping vanaf erfgrens / ontstoppingspunt.

x

 

 

 

 

 

 

 

Klein onderhoud:

 

 

Schilderwerk binnenzijde

 

x

voorzieningen aan ramen en deuren

 

x

douchekoppen, douchekranen

 

x

Toiletten + toiletzitting

 

x

hang- en sluitwerk van deuren en ramen

 

x

Herstel ruitbreuk

 

x

Kledinghaken, banken etc.

 

x

spiegels

 

x

Elektrische schakelaars

 

x

Lampen en armaturen

 

x

Noodverlichting

 

x

Schoonmaak binnen en buitenzijde opstal

 

x

Goten en HWA reinigen

 

x

Riolering- ontstopping van afvoer t/m erfgrens/ontstoppingspunt

 

x

Indien aanwezig: Zonnepanelen

 

x

Indien aanwezig: vervangputten ledigen/ontstoppen

 

x

terreinverharding

 

x

hekwerken

 

x

Toelichting Bijlage 2

Wie het onderhoud van de opstallen van sportaccommodaties doet, hangt af van de eigendomssituatie.

Kantine en overige opstallen

De vereniging draagt in alle gevallen de verantwoording voor het gehele beheer èn onderhoud van de kantine. Een en ander is geformaliseerd met een recht van opstal. In enkele gevallen zijn ook andere opstallen zoals een berging of tribune middels een recht van opstal in eigendom van de vereniging. Ook deze opstallen dienen beheerd en onderhouden te worden door de vereniging zelf.

Kleedaccommodaties

In de meeste gevallen is de gemeente eigenaar van de kleedaccommodaties. In dat geval draagt de gemeente de verantwoording voor het groot onderhoud van de kleedaccommodatie en de bijbehorende kosten. Klein onderhoud dient de vereniging zelf uit te voeren en te bekostigen (zie bijlage 2).

 

De gemeente stelt een meer jaren onderhoud planning (MJOP) op voor de kleedaccommodaties, gebaseerd op een periodiek ingeplande bouwkundige en technische inspectie van het pand. Het pand wordt volgens dit MJOP onderhouden.

 

In samenspraak met de verenging worden de werkzaamheden ingepland, zodat eventueel klein onderhoud hierop kan worden afgestemd.

Legionella

Specifieke aandacht vraagt de legionellabeheersing. De vereniging is verantwoordelijk voor het voeren van een correct legionellabeleid; zij draagt hiervoor de zorgplicht. Sportaccommodaties vallen onder de zogenaamde niet-prioritaire installaties.

Naar boven