Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 280680ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening – vastgesteld bestemmingsplan Akkerweg ongenummerd (nabij 5) Vorstenbosch

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 8 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Akkerweg ongenummerd (naast 5) Vorstenbosch’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het plan is te raadplegen op www.ruimteljikeplannen.nl onder code NL.IMRO.1721.BPAkkerwegNabij5-vg01.

Inhoud 

Het plan behelst het toekennen woonfunctie aan een voormalige woonboerderij ter herstel van de cultuurhistorische waarden van het pand.

Inzage

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 26 augustus 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPAkkerwegNabij5-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd

Belanghebbenden kunnen, aanvullend op een ingediend beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de voorzitter van de afdeling verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het wijzigingsplan treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 25 augustus 2021