Subsidieregeling Diversiteit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het in de vergadering van 29 juni 2021 heeft besloten

 

 • Gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven (2011 inclusief de wijziging Gemeenteblad 2020-161269)

 • Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

vast te stellen de Subsidieregeling Diversiteit

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  De definities, genoemd in artikel 1 van de ASV Eindhoven, zijn op deze subsidieregeling van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. Alliantie: een samenwerkingsverband van minimaal 3 maatschappelijke organisaties.

 • b. Cofinanciering: financiering en middelen, o.a. een deelnemersbijdrage en sponsoring, die een organisatie deels zelf meebetaalt en inbrengt voor de realisering van de activiteiten.

 • c. Diversiteit: alle mogelijke verschillen die kunnen bestaan tussen mensen die in onze maatschappij samenleven op het vlak van etniciteit en seksuele geaardheid.

 • d. Penvoerder: een door de partijen van de alliantie aangewezen deelnemer, die mede namens hen , de subsidieaanvraag en aanvraag tot vaststelling indient en verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de subsidiebeschikking;

 • e. Samenwerkingsovereenkomst: een beschrijving van de wijze waarop elk van de aan de alliantie deelnemende maatschappelijke organisatie bijdraagt aan de werkzaamheden van de alliantie en van de wijze waarop de besluitvorming, de verdeling van taken en rollen en de financiering binnen de alliantie is geregeld.

 • f. Taalaanbod: alle initiatieven in de stad, verzorg middels vrijwillige inzet, waarbij de activiteiten zijn gericht op het laagdrempelig verzorgen van taallessen, op individueel of groepsniveau die aansluiten op het stadsplan basisvaardigheden Eindhoven.

 • g. Vrijwilliger: persoon die vrijwillige inzet verricht ten behoeve van anderen of de samenleving als geheel;

 • h. Vrijwillige inzet: inspanning waar geen geldelijke waardering tegenover staat, uitgezonderd een eventuele vrijwilligersvergoeding

 • i. Vrijwilligersorganisatie: rechtspersoon of rechtspersoon in oprichting die functioneert op basis van vrijwillige inzet;

 • j. Vrijwilligersvergoeding: een vergoeding voor de werkelijke gemaakte onkosten aantoonbaar verbonden aan de vrijwillige inzet ten behoeve van de te subsidiëren activiteit(en);

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd activiteiten te stimuleren die:

 • a.

  bijdragen aan de doelstellingen van het diversiteitsbeleid, zoals te vinden in het Uitvoeringsprogramma Diversiteit 2019-2021 van 2 september 2019, zijnde:

  • I.

   de preventie en bestrijding van discriminatie en racisme;

  • II.

   het bevorderen van de emancipatie van Eindhovenaren op religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid, etniciteit.

 • b.

  Bijdragen aan de oprichting van een vrijwilligersorganisatie die bijdraagt aan de doelstellingen zoals beschreven onder a.

 • c.

  Bijdragen aan het taalaanbod, ofwel initiatieven in de stad, verzorgd middels vrijwillige inzet, waarbij de activiteiten zijn gericht op het laagdrempelig verzorgen van taallessen Nederlands, op individueel of groepsniveau.

 

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking natuurlijke personen, rechtspersonen en allianties.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

 • 1.

  Een jaarlijkse of meerjarige subsidie wordt verleend voor activiteiten die de doelstellingen realiseren zoals beschreven in artikel 2 aanhef en onder a of c.

 • 2.

  Een eenmalige subsidie wordt verleend voor activiteiten zoals beschreven in artikel 2 aanhef onder b.

 • 3.

  Een waarderingssubsidie kan worden verstrekt aan organisaties die activiteiten ontplooien die bijdragen aan de in artikel 2 aanhef en onder a of c genoemde doelstellingen.

 • 4.

  Een vergoeding voor de werkelijk door de vrijwilligers gemaakte onkosten verbonden aan de inzet voor de activiteiten bedoeld in artikel 2.

 

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie als bedoeld in artikel 4 lid 1 wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting en dialoog, ontplooiing, advies, ondersteuning en informatie.

 • b. De activiteit draagt bij aan een aantoonbare behoefte of vraag van de inwoners van Eindhoven of een anderzijds aantoonbare behoefte in relatie tot de doelstellingen beschreven in artikel 2.

 • c. De activiteiten vinden plaats in Eindhoven ten behoeve van inwoners uit Eindhoven.

 • d. de aanvrager spant zich in om aanvullende cofinanciering voor de uitvoering van de activiteiten te verkrijgen.

 • e. verteer, verteerjubilea, feesten en recreatieve excursies en uitstapjes zijn uitgezonderd van subsidie.

 • 2.

  Een subsidie als bedoeld in artikel 4 lid 2 wordt verleend aan een vrijwilligersorganisatie in oprichting, die zich inzet voor de onder artikel 2 genoemde doelstelling, voor de kosten van notariële akte en inschrijving bij de KvK.

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor een eenmalige subsidie zoals bedoeld in artikel 4, lid 3, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a. De aanvrager die subsidie aanvraagt als bedoeld in artikel 4 lid 1, komt in aanmerking voor deze subsidie;

 • b. De subsidie is ter waardering van vrijwilligers die zich inzetten voor de in artikel 2 aanhef en onder a of c genoemde doelstellingen;

 • c. De subsidie wordt rechtstreeks ten behoeve van de vrijwilligers ingezet en wordt niet direct dan wel indirect ten behoeve van de organisatie gebruikt.

 • d. Een subsidie ter waardering wordt maximaal 1 maal per jaar per organisatie verleend.

 • 4.

  Aanvragen worden geweigerd indien:

 • a. De activiteiten reeds gesubsidieerd zijn

 • b. Indien er sprake is van een onevenredige verhouding tussen totale kosten en resultaten.

 

Artikel 6 Subsidieplafond/verdeling van de subsidie

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het subsidiëren van activiteiten, zoals bedoeld in deze subsidieregeling, wordt jaarlijks vastgesteld.

 • 2.

  Indien het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling een subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend die aan de vereisten voldoen, groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde subsidieplafond voor jaarlijkse subsidies, worden de betrokken subsidies naar evenredigheid verminderd.

 • 3.

  Voor aanvragen als bedoeld in artikel 4 lid 3 bedraagt het subsidiebedrag maximaal € 25,- per vrijwilliger die verbonden is aan de activiteiten met een maximum van € 2.500,- per organisatie.

 

Artikel 7 Bij aanvraag in te dienen gegevens

In aanvulling op de ASV Eindhoven overlegd de penvoerder, voor aanvragen van allianties, de door deelnemende partijen afgesloten samenwerkingsovereenkomst met daarin onder ander opgenomen:

 • a.

  een bepaling waarin wordt afgesproken, dat elke afzonderlijke deelnemer jegens de andere deelnemers, in geval van wanprestatie, aansprakelijk is voor dat deel van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten dat volgens afspraak tussen de deelnemers door hem wordt verricht;

 • b.

  een bepaling waaruit blijkt dat alle deelnemers instemmen met de penvoering, de inhoudelijke en financiële verantwoording door de penvoerder en waarin de penvoerder wordt gemachtigd om namens de deelnemers betalingen in ontvangst te nemen en eventuele (terug)betalingen te verrichten in het kader van eventuele terugvordering van subsidie(voorschotten);

 

Artikel 8 Betaling en bevoorschotting

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in de ASV met betrekking tot de betaling en bevoorschotting worden op basis van deze subsidieregeling verleende subsidies bij elkaar opgeteld en is de bevoorschotting van meer dan € 5.000 95% bevoorschot in 4 kwartaaltermijnen.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan in de verlengingsbeschikking een afwijkend bevoorschottingsritme worden opgenomen.

Artikel 9 Tussentijdse rapportage

Voor een subsidie als bedoeld in artikel 4, lid 1, die voor een periode langer dan één kalenderjaar wordt verstrekt, dient de subsidieontvanger jaarlijks een rapportage in bij het college.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en is van toepassing op de uitvoering van activiteiten vanaf 1 januari 2022.

 

 

Eindhoven,

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

, secretaris

Mij bekend,

De gemeentesecretaris van Eindhoven

Naar boven