Agenda Petear

 

 

 •  

Datum : 25 augustus 2021

 •  

Tijdstip : 19:30 uur

 •  

Locatie : Digitaal

 •  

Voorzitter : de heer S. Holtrop

 •  

Griffier : mevrouw H.A. van Dijk-Beekman

 •  

 

 •  

Elk Petear begint met een gesprek waarin de raadsleden over de agendapunten in gesprek gaan met betrokkenen. Zij kunnen hun standpunten delen met de raad. Daarna gaan de raadsleden met elkaar en met het college in gesprek over dezelfde agendapunten. Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit Petear, dan vervalt dit onderdeel van de agenda.

 •  

 

 • 1.

   

Opening en vaststellen agenda

In verband met de maatregelen rond het coronavirus vindt het Petear digitaal plaats.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór vrijdag 20 augustus 1 0 .00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear . U leest woensdag 25 augustus na 13.00 uur of er deelnemers zijn. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot woensdag 25 augustus 12.00 uur. De reacties worden in principe openbaar bij de vergaderstukken op de website geplaatst.

 

 

 • 2.

   

Petear met deelnemers (betrokkenen )

 •  

 

2.1

Aangepast voorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk-Recreatiewoningen Lutsmond Noord, inclusief beeldkwaliteitsplan’

Voorstel:

 • 1.

  De aangepaste 'Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Balk- Recreatiewoningen inclusief Beeldkwaliteitsplan' vast te stellen;

 • 2.

  Het bestemmingsplan Balk-Recreatiewoningen Lutsmond Noord met planidentificatienummer NL.IMRO.1940.BPLG18LUTSMNRD-VA01 gewijzigd vast te stellen;

 • 3.

  het beeldkwaliteitsplan recreatiepark Watervilla's Friese Meren (WFM)Balk, Bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan, gewijzigd vast te stellen en onderdeel te laten uitmaken van de Welstandsnota (wijziging welstandsnota);

 • 4.

  Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening.

Toelichting: Met dit voorstel wordt de vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan Lutsmond Noord weer opgepakt en gewijzigd aan de raad ter vaststelling aangeboden. Het oorspronkelijke voorstel van 16 september 2020 was terug verwezen naar het College omdat er door de Provincie een fout was gemaakt in de berekening van de weidevogelcompensatie. Een nieuwe berekening van het verstoringsgebied, ingebrachte reacties en het Petear over dit onderwerp zorgden voor aanzienlijke aanpassingen. Het voorliggende plan kent meerdere dilemma’s, omdat het plan verschillende speerpunten van de gemeente raakt.

 •  

 

2.2

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel te Goingarijp.

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Bij de gemeente is aanvraag gedaan voor het realiseren van een sanitair gebouw bij Jachthaven de Klokkenstoel in Goingarijp. Dit om de sanitaire mogelijkheden ter plaatse beter bereikbaar te maken. Sanitaire voorzieningen passen niet direct binnen het geldende bestemmingsplan omdat de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie-sanitair’ ontbreekt. Aan de raad wordt nu voorgesteld om door middel van een uitgebreide Wabo-procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag via een ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

 

 

2. 3

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een woning op het perceel Doraweg 4 te Lemmer

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het realiseren van een woning op het perceel Doraweg 4 te Lemmer;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, dat inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Er is een aanvraag gedaan voor het realiseren van een woning op het perceel Doraweg 4 te Lemmer, waarbij de huidige woning wordt gesloopt voorafgaande aan nieuwbouw van een huis. Deze woning valt groter uit dan op basis van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is toegestaan maar op basis van het Bestemmingsplan Buitengebied Noord 2017 kan er wel een ruimere woning worden gebouwd maar daarvoor moet wel de uitgebreide Wabo-procedure worden gevolgd. Dat wordt nu van de raad gevraagd met deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen.

 •  

2. 4

(Ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een nieuwe schuur op het perceel Schoteruiterdijken 3 te Bantega

Voorstel:

 • 1.

  De ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het bouwen van een nieuwe schuur op het perceel Schoteruiterdijken 3 te Bantega;

 • 2.

  De procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: Er is een aanvraag omgevingsvergunning gedaan voor het herbouwen van een schuur op het perceel Schoteruiterdijken 3 te Bantega. Voorafgaand aan de bouw zal de huidige schuur worden gesloopt zodat de nieuwe schuur op het perceel kan worden gerealiseerd.

Omdat het plan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, ligt nu het verzoek voor om aan de raad voor te leggen het voorstel om door middel van een uitgebreide Wabo-procedure medewerking te verlenen aan deze aanvraag en een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven.

 

 

2. 5

Ontwerp-VVGB voor een tweede inpandige woning en twee recreatieappartementen in een oud boerderij aan het Kerkpad 40 te Haskerhorne

Voorstel:

 • 1.

  de ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3 van de Wabo voor het planologisch mogelijk maken van een woningsplitsing en realisatie van twee recreatieappartementen in een bestaande woonboerderij aan Kerkpad 40 te Haskerhorne.

 • 2.

  de procedure te voeren conform het raadsbesluit van 30 maart 2016, die inhoudt: de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is tevens een definitieve verklaring van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen zijn ingediend.

Toelichting: De eigenaren van Kerkpad 40 te Haskerhorne willen een tweede inpandige woning en twee inpandige recreatieappartementen in de bestaande stelpboerderij realiseren. De tweede woning is bedoeld als (kangoeroe-)woning voor de ouders van één van deze eigenaren. Zowel de tweede woning als de recreatieappartementen kunnen alleen worden gerealiseerd door met een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Dat is nu het voorstel aan de raad.

 

 

2. 6

V erklaring van geen bedenkingen voor het uitbreiden van het campingterrein en toevoegen van een sanitair gebouw op het perceel Utbuorren 48 te Terherne

Voorstel:

 • 1.

  In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijze;

 • 2.

  De verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, lid 1 onder a, onder 3˚ van de Wabo voor het uitbreiden van het campingterrein en toevoegen van een sanitair gebouw op het perceel Utbuorren 48 te Terherne.

Toelichting: De raad heeft op 6 januari 2021 besloten de ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven op het perceel Utbuorren 28 te Terherne voor het uitbreiden van het campingterrein en toevoegen van een sanitair gebouw. Dit plan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Hierop is 1 zienswijze binnengekomen. De raad wordt gevraag in te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijze en de verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de verlening van de omgevingsvergunning om zo de uitbreiding mogelijk te maken.

 

 

2. 7

Marktverordening De Fryske Marren

Voorstel: De Marktverordening De Fryske Marren vast te stellen.

Toelichting: In gemeente De Fryske Marren geldt de Marktverordening De Fryske Marren 2015 (hierna: 'de Marktverordening') met daarin regels over stand- en dagplaatsvergunningen die voor de markthandel worden verleend en plaatsen en tijden van de markten. De marktcommissie heeft een verzoek ingediend om de markttijden aan te passen, die op dit moment van kracht zijn, zodat de marktlieden meer tijd hebben voor de aan- en afvoer van hun marktproducten en de ambulante handel beter mogelijk blijft. Met voorliggend voorstel wordt u gevraagd de Marktverordening vast te stellen.

 

 

2. 8

Mail en rapport van mw. Hulshoff inzake exploitatie zwembad Nij S u dersé te Lemmer

Geagendeerd op verzoek van de fractie van de NCPN.

 

2.9

M oties borstonderzoek diverse gemeenten

Geagendeerd op verzoek van de fracties van de NCPN en GroenLinks.

 

 

 • 3.

   

Gesprek raadsleden onderling en met het college

Zie voor de bijhorende stukken agendapunt 2.

 •  

 

 • 4.

   

Sluiting

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

Zijn er geen aanmeldingen van betrokkenen om deel te nemen aan de agendapunten van dit P etear , dan vervalt a genda punt 2.

 

U kunt dit nakijken op de webs ite van de gemeenteraad .

 

Naar boven