Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 277207ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan 't Dorp 54, Heesch

Burgemeester en wethouders van Bernheze maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘'t Dorp 54, Heesch’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPtdorp54HSC-OW01.

Inhoud

Het plan betreft het toevoegen van een appartementencomplex bestaande uit 6 appartementen op het perceel t Dorp 54 in Heesch. Daarnaast wordt op hetzelfde perceel de mogelijkheid gecreëerd om aan de Binnenpas een twee-onder-een kapwoning te realiseren.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 augustus 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 25 augustus 2021