Gemeenteblad van Vlaardingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenGemeenteblad 2021, 27685Overige besluiten van algemene strekkingBesluit aanwijzen veiligheidsrisicogebied Vlaardingen 26 januari 2021

De burgemeester van de gemeente Vlaardingen,

 

gelet op:

artikel 174b van de Gemeentewet en artikel 151b van de Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 • de Minister van Justitie en Veiligheid op 22 januari 2021 heeft besloten tot instelling van een landelijke avondklok van 21:00 uur tot 04:30 uur ter bestrijding van de epidemie van Covid-19 met ingang van 23 januari 2021;

 • dat op zaterdag, zondag en maandag in Nederland verschillende demonstraties dan wel samenkomsten hebben plaatsgevonden die gepaard zijn gegaan met grote ongeregeldheden en ernstige wanordelijkheden;

 • de politie Basisteam Waterweg beschikt over aanwijzingen, op basis van binnengekomen informatie, dat op diverse locaties in Vlaardingen ernstige wanordelijkheden zullen plaatsvinden waarbij gebruik zal worden gemaakt van zwaar vuurwerk en/of wapens;

 • dat er tevens sprake is van dreiging van grootschalige vernielingen en/of plunderingen van winkels;

 • dat er een ernstige vrees bestaat voor dergelijke ernstige wanordelijkheden door het gebruik van zwaar (illegaal) vuurwerk en wapens;

 • onder wanordelijkheden in dit verband wordt verstaan dat personen gehoor geven aan oproepen om zich gewapend met zwaar (illegaal) vuurwerk of andere wapens te verzamelen, met de politie of met elkaar in conflict raken, dan wel vernielingen zullen aanrichten, dan wel het openbare leven in ernstige mate zullen verstoren of onmogelijk maken, dan wel voor slachtoffers zullen zorgen;

 • dat zwaar vuurwerk al dan niet in combinatie met brandbare vloeistoffen ook kan worden aangemerkt als een wapen in de zin van de Wet wapens en munitie en dit daarmee een groot gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid;

 • het ter voorkoming van verstoringen van de openbare orde noodzakelijk is om personen die kennelijk gehoor willen geven aan oproepen om zich met vuurwerk, brandbare vloeistoffen of andere wapens te verzamelen worden geweerd uit bepaalde gebieden;

 • preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in de openbare ruimte en er tevens toe bijdraagt dat aanwezige wapens (met inbegrip van vuurwerk en brandbare vloeistoffen) in beslag kunnen worden genomen;

 • de beschikbare juridische instrumenten ontoereikend zijn om een dergelijke verstoring van de openbare orde te voorkomen;

 • de leden van de driehoek Vlaardingen op 26 januari 2021 hebben afgestemd om Vlaardingen aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied op grond van artikel 174b van de Gemeentewet;

Besluit:

 • om als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen op dinsdag 26 januari 2021 vanaf 16.00 uur tot 04.00 uur op 27 januari 2021, het stedelijk gebied van Vlaardingen, zoals aangeduid op de bijgevoegde kaart in bijlage 1. Dit gebied wordt begrensd door en met inbegrip van: Rijksweg A4 - Het Scheur (water) – Maassluissedijk – James Wattweg – Rondom West – Rijksweg A20 – Trekkade – Zweth (water).

Vlaardingen, 26 januari 2021

H.B. Eenhoorn

burgemeester Vlaardingen

Bijlage 1 - – Kaart Veiligheidsrisicogebied Vlaardingen 26 januari 2021