Nadere subsidieregeling cultuureducatie jeugd gemeente Best 2021

Overwegende dat:

 • De gemeenteraad op 19 april 2021 voor de herijking van het subsidiebeleid voor Muziek en Dansonderwijs Best (MDO) van 2016 de volgende uitgangspunten heeft vastgesteld:

  • a.

   Het uitgangspunt “dat op basis van een aanvraag subsidie wordt verleend aan aanbieders van muziek en dansonderwijs die voldoen aan in de subsidieregeling te stellen criteria” te laten vervallen.

  • b.

   Het uitgangspunt “dat de subsidie als hiervoor bedoeld is gericht op activiteiten voor de doelgroep jeugd (inwoners van Best jonger dan 18 jaar)” te behouden.

  • c.

   Het uitgangspunt “dat middels het stellen van voorwaarden aan de subsidieverlening sturing wordt gegeven aan de door het gemeentebestuur beoogde doelen voor de jeugd” te behouden.

  • d.

   Het uitgangspunt “dat een subsidieontvanger geacht wordt (een deel) van de lessen in de Culturele Hotspot te verzorgen” te laten vervallen.

  • e.

   Het uitgangspunt ”van de subsidie wordt 70 % aan activiteiten op locatie (Culturele Hotspot) toebedeeld en 30 % van de subsidie wordt toebedeeld aan activiteiten die of een innovatief karakter hebben of reuring veroorzaken in het centrum of waarmee duidelijke samenwerking tussen partijen/kunstuitingen wordt bevorderd” te laten vervallen.

  • f.

   Het uitgangspunt “het bereik van culturele activiteiten te vergroten door naast individuele ook een collectief cultureel aanbod te verzorgen in aanvulling op het reguliere culturele aanbod in het onderwijs” vast te stellen.

  • g.

   Het uitgangspunt “de financiële tegemoetkoming voor culturele activiteiten op individuele basis aan te bieden en per deelnemer vast te stellen op maximaal 50 % van het cursusgeld vast te stellen.

  • h.

   Het uitgangspunt “de financiële tegemoetkoming voor de duur van tenminste 4 jaar beschikbaar te stellen” vast te stellen.

  • i.

   Het uitgangspunt “verbinding maken tussen cultuureducatie binnen en buiten het onderwijs, zodat er een duidelijke leerlijn ontstaat met minder versnippering” vast te stellen.

  • j.

   Het uitgangspunt “leerlingen kunnen kennismaken met de thema’s; muziek, dans/musical, drama, theater, filmeducatie en beeldende kunst” vast te stellen.

 • De gemeenteraad op 19 april 2021 heeft aangegeven dat de Nadere Regels voor het Muziek en Dansonderwijs Best door het college in navolging van de herijkte uitgangspunten worden vastgesteld.

 • De gemeenteraad op 19 april 2021 heeft aangegeven het aanbod voor muziek en dansonderwijs wordt verbreed tot de thema’s; muziek, dans/musical, theater, filmeducatie en beeldende kunst.

Gelet op het bepaalde in de:

 • Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020;

 • Nadere subsidieregeling gemeente Best voor cultuur, sport en recreatie, welzijn en gezondheid, ondernemersklimaat en duurzaamheid 2020;

 • Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluit vast te stellen de:

 

Nadere regels cultuureducatie gemeente Best 2021

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Leerling: Inwoner van de gemeente Best die onderwijs volgt op het gebied van muziek-, dans/musical, theater, filmeducatie of beeldende kunst en die op 1 augustus van het cursusjaar minimaal zes jaar is en de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.

 • b.

  Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van twee aangesloten kalenderjaren.

 • c.

  Aanbieder: een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon die door de gemeente erkend is voor de uitvoering van onderwijs in de in lid a van dit artikel genoemde thema’s.

Artikel 1.2 Verhouding tot de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020

 • 1.

  Deze regeling is een nadere regeling als bedoel in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Best 2020.

 • 2.

  Het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Best 2020 is voor zover bij deze regeling niet anders is bepaald onverkort van kracht.

Artikel 1.3 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De gemeente geeft een subsidie van maximaal 50 % van het lesgeld, met een jaarlijks door het college vast te stellen maximum, waarbij het onderwijs in de artikel 1.1. lid a genoemde thema’s minimaal bestaat uit tien lessen.1

Artikel 1.4 Doelgroep subsidie

 • 1.

  Op basis van deze regeling kunnen aanvragen worden ingediend voor de toekenning van een subsidie aan leerlingen voor het volgen van onderwijs in de in artikel 1.1 lid a genoemde thema’s, bij een erkende aanbieder die voldoet aan het gestelde in artikel 2.6.

 • 2.

  Per inwoner kent de gemeente per cursusjaar subsidie voor maximaal één onderwijsvorm toe in het kader van deze regeling.

Hoofdstuk 2 De subsidievaststelling

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1.

  Ouders of voogden van de leerling kunnen de aanvraag voor subsidie indienen met behulp van een aanvraagformulier van de gemeente.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval een op naam van de aanvrager gestelde factuur, waarop tevens wordt vermeld de naam van de leerling, de cursus en op welk cursusjaar/periode de rekening betrekking heeft.

Artikel 2.2 Aanvraagtermijn

 • 1.

  Een aanvraag voor een subsidie voor een cursusjaar dient uiterlijk 1 december van het betreffende cursusjaar ingediend te worden.

 • 2.

  Start de cursus ná 1 december, dan mag een aanvraag tot vier weken na aanvang van de lessen worden ingediend.

Artikel 2.3 Beslistermijn

 • 1.

  Aanvragen worden uiterlijk binnen acht weken behandeld, nadat de volledige aanvraag is ontvangen.

Artikel 2.4 Weigeringsgronden, intrekkingsgronden en terugvorderingsgronden

 • 1.

  Een subsidieaanvraag kan worden geweigerd in geval een leerling zes jaar gebruik heeft maakt van deze subsidieregeling en het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt.

 • 2.

  In aanvulling op lid 1 gaat het hier om in totaal zes jaren, deze jaren hoeven niet aaneengesloten te zijn.

Artikel 2.5 Subsidiebeschikking

 • 1.

  Als een aanvraag wordt toegekend, wordt een beschikking tot subsidievaststelling afgegeven. Dit is mogelijk door toepassing van artikel 15 lid 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Best 2020.

 • 2.

  Een beschikking tot subsidievaststelling bevat tenminste de naam van de leerling, de cursus, het betreffende cursusjaar, het factuurbedrag en de te verlenen subsidie.

Artikel 2.6 Kwaliteit onderwijs

 • 1.

  De gemeente stelt een lijst ter beschikking met erkende aanbieders.

 • 2.

  Een natuurlijk persoon wordt als aanbieder erkend indien hij/zij:

  • a.

   Is gekwalificeerd om les te geven in de betreffende cursus

   • I.

    Op basis van een erkende opleiding die daarvoor beschikbaar is.

   • II.

    Op basis van aangetoonde ervaring en competenties voor het geven van de cursus.

  • b.

   Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegt waaruit blijkt dat zijn/haar gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van de functie docent. Bij de aanmelding bij de gemeente mag deze verklaring maximaal 12 maanden oud zijn. De ingediende VOG verklaring is voor vijf cursusjaren geldig.

  • c.

   Staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en/of een btw-nummer kan overleggen of in loondienst is bij een rechtspersoon als muziekdocent.

 • 3.

  Een rechtspersoon wordt als aanbieder erkend indien deze werkt met docenten die aan de bovenstaande voorwaarden voldoen.

 • 4.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere voorwaarden stellen aan het erkennen van de aanbieder van onderwijs in de thema’s zoals benoemd in artikel 1.1 lid c.

Artikel 2.7 Controle

De gemeente controleert steekproefsgewijs toegekende aanvragen.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Inwerkingtreding

 • 1.

  De Nadere subsidieregeling muziek-, dans en dramaonderwijs en culturele samenwerking, innovatie en reuring gemeente Best 2016 deel A wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 6 juli 2021.

Artikel 3.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Nadere subsidieregeling cultuureducatie jeugd gemeente Best 2021”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders gemeente Best op 6 juli 2021.

burgemeester en wethouders van Best,

Hans Ubachs

Burgemeester

Nicole van Hooy

Secretaris

Naar boven