Aanvraag omgevingsvergunning Buizerdweg ong. (nabij nummer 2) te Heusden

De volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend op genoemde datum:

 

Buizerdweg ong. (nabij nummer 2) te Heusden

het kappen van bomen t.b.v. plaatsing antennemast 06-08-2021

 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de ontvangst van een aanvraag. Het indienen van een zienswijze of bezwaarschrift dan wel het instellen van beroep is (nog) niet mogelijk. In de bekendmaking van de verlening van de vergunning dan wel de terinzagelegging van de ontwerp-vergunning zal tezijnertijd worden aangegeven op welke wijze tegen het (ontwerp)besluit kan worden geageerd.

 

Naar boven