Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 271578ander besluit van algemene strekkingKennisgeving Wet geluidhinder:

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden woningbouwproject Hofland-Dubbelspoor te Obdam

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken op grond van artikel 110a Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat zij ingevolge artikel 106 van de Wet geluidhinder voornemens zijn een hogere grenswaarde geluid vast te stellen voor het woningbouwproject voor 18 woningen in Obdam, locatie Hofland-Dubbelspoor. Onderhavig ontwerpbesluit heeft een directe relatie met de onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening van het ontwerpbestemmingsplan ‘Hofland-Dubbelspoor, Obdam’ (NL.IMRO.1598.BPHLDspoor-on01) welke gelijktijdig met onderhavig ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd.

Uit de rekenresultaten van het akoestisch onderzoek blijkt dat voor vier woningen aan de zuidzijde van het plangebied de geluidsbelasting meer dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB (art. 4.9 Besluit geluidhinder (Bgh))bedraagt. Bij realisatie van het bouwplan bedraagt de maximale geluidbelasting van de spoorlijn Alkmaar-Hoorn op 4 van de 18 woningen maximaal 61 dB. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 7 dB overschreden. Op grond van artikel 4.10 Bgh is het binnen de zone van een spoorlijn mogelijk om de voorgenoemde grenswaarde te overschrijden tot maximaal 68 dB. De maximaal te verlenen hogere waarde wordt derhalve niet overschreden.

Op basis van het akoestisch onderzoek is er sprake van een afwijking die ruimschoots onder de maximale geluidsbelasting van 68 dB is gelegen. Derhalve achten wij het verantwoord om dit besluit tot het vaststellen van een hogere grenswaarde geluid voor te bereiden. Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiervoor is een ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld.

Procedure en zienswijzen

Het ontwerp besluit ontheffing Hogere Geluidswaarde ligt met ingang van donderdag 12 augustus 2021 gedurende zes weken, ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen in het gemeentehuis, Middenhof 2 te De Goorn. Voor het maken van een afspraak om de stukken in te zien, dan wel deze toegezonden te krijgen neemt u contact op met dhr. M. Groefsema van de afdeling Wonen en Ondernemen, tel. 0229-54 84 00.

Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over het ontwerp besluit indienen. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerp besluit dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Koggenland, Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn.

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Wonen en Ondernemen, de heer M. Groefsema, 0229-54 84 00. Het indienen van een zienswijze per e-mail is niet mogelijk. Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit Hogere Geluidswaarde de zienswijze betrekking heeft.