Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 271501ruimtelijk plan of omgevingsdocumentKennisgeving ingevolge artikel 1.3.1 Bro: voorbereiding bestemmingsplan “Pastoerswei” te Vaals en bekendmaking zakelijke weergave afsluiten anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van Vaals maken, overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de locatie plaatselijk bekend als ‘de Pastoerwei’, gelegen op het perceel Lindenstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummers 9455 en 10217 (gedeeltelijk).

Het bestemmingsplan vormt het nieuwe planologisch kader voor de bouw van 18 levensloopbestendige seniorenwoningen met bijbehorende voorzieningen. Op dit moment worden er, aangezien het bestemmingsplan nog in voorbereiding is, nog geen stukken met betrekking tot dit voornemen ter inzage gelegd. Ook is het (nog) niet mogelijk om een zienswijze tegen het voornemen kenbaar te maken. In de procedure van het bestemmingsplan zal gelegenheid worden geboden tot het geven van een reactie. Dit wordt te zijner tijd afzonderlijk bekend gemaakt.

Het college heeft in het kader van de te doorlopen planologische procedure tevens een anterieure exploitatieovereenkomst met de Initiatiefnemer gesloten.

Initiatiefnemer is c.q. wordt grondeigenaar van de betreffende percelen te Vaals. Partijen zijn onder meer overeengekomen:

 • 1.

  dat de gronden binnen het Exploitatiegebied voor rekening en risico van Initiatiefnemers worden ingericht en bouw- en woonrijp worden gemaakt;

 • 2.

  dat Initiatiefnemer zelf verantwoordelijk is voor het vervaardigen van het ruimtelijk plan en de daarop betrekking hebbende onderzoeken;

 • 3.

  het risico van afloop van de planologische procedure voor rekening en risico komt van Initiatiefnemer en de gemeente in dat kader een inspanningsverplichting op zich neemt;

 • 4.

  dat eventuele planschade voor rekening komt van Initiatiefnemer.

 

Vaals, 13 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals