Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 270886algemeen verbindend voorschrift (verordening)Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Asten 2021 - 2024

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op artikel 2.1.6. van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 11.1 van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Asten 2020;

 

overwegende dat:

 

 • *

  Het college de inzet van mantelzorgers waardeert;

 • *

  Het college als blijk van deze waardering een mantelzorgcompliment wenst te verstrekken;

besluit:

 

vast te stellen Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Asten 2021 – 2024.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 

 • aanvrager: de mantelzorger die samen met de zorgvrager de aanvraag indient;

 • mantelzorg: zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • mantelzorgcompliment: een financiële bijdrage van maximaal €100,- per zorgvrager;

 • mantelzorgwaardering: jaarlijkse uiting van waardering aan een mantelzorger in de vorm van een mantelzorgcompliment;

 • mantelzorger: een persoon die mantelzorg verleent;

 • zorgvrager: een persoon, woonachtig in de gemeente Asten, die mantelzorg ontvangt.

Artikel 2 Toepassing en doelgroep

Deze nadere regels zijn van toepassing op de verstrekking van mantelzorgcomplimenten binnen de gemeente Asten van 2021 tot en met 2024 aan mantelzorgers van inwoners van de gemeente Asten.

Artikel 3 Het mantelzorgcompliment Asten

Het mantelzorgcompliment bestaat uit een financiële bijdrage van €100 euro per zorgvrager, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. Het mantelzorgcompliment wordt verstrekt aan één (van de) mantelzorger(s).

Artikel 4 Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

 

 • a.

  De mantelzorger dient ten minste 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg te verlenen;

 • b.

  De mantelzorg wordt niet verleend vanuit een persoonsgebonden budget of in het kader van een hulpverlenend beroep;

 • c.

  De zorgvrager dient woonachtig te zijn in de gemeente.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag voor een mantelzorgcompliment wordt schriftelijk ingediend bij het college, met gebruikmaking van één van de vastgestelde aanvraagformulieren.

 • 2.

  Het aanvraagformulier dient volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 • 3.

  De aanvraag voor een mantelzorgcompliment wordt ingediend uiterlijk op 1 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 6 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een mantelzorgcompliment uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  De uitbetaling van het mantelzorgcompliment vindt plaats uiterlijk op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 7 Budgetplafond

Het plafond voor de uitvoering van de mantelzorgwaardering bedraagt €65.936,-. Indien dit bedrag overschreden wordt zal het beschikbare budget naar evenredigheid onder de aanvragers worden verdeeld.

Artikel 8 Weigeringsgronden

 • 1.

  Het college kan de verstrekking van het mantelzorgcompliment weigeren in het geval de aanvrager een krachtens deze nadere regels gestelde verplichting niet nakomt of als hij niet voldoet aan een daar gestelde voorwaarde om voor het mantelzorgcompliment in aanmerking te kunnen komen.

 • 2.

  Per zorgvrager wordt maximaal één mantelzorgcompliment verstrekt. In het geval er meerdere aanvragen voor dezelfde zorgvrager zijn ontvangt de eerste aanvrager automatisch het compliment. Op de overige aanvragen wordt negatief besloten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2021.

 • 2.

  Dit besluit geldt tot 1 januari 2025 en vervalt op deze datum van rechtswege.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Asten 2021 – 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten van 18 mei 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester