GEDRAGSCODE INTEGRITEIT RAADSLEDEN VELSEN

1. De toepassing van de gedragscode

a. Deze gedragscode geldt voor de raadsleden en steunfractieleden. Daar waar raadslid staat, kan ook steunfractielid gelezen worden.

b. De door de raad vastgestelde gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen.

c. De leden van raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van deze gedragscode.

d. De gedragscode is voor elk raadslid het uitgangspunt voor de verwachtingen omtrent het optreden van de raadsleden.

e. In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt afstemming plaats in het presidium. Zo nodig vindt bespreking plaats in de gemeenteraad.

f. De gedragscode vormt de basis voor de beoordeling van gedragingen van leden van de gemeenteraad.

g. De burgemeester en griffier kunnen zich hierbij laten bijstaan door het presidium, de agendacommissie of een ander adviesorgaan.

h. De burgemeester en griffier kunnen gehoord het presidium wegens schending van de gedragscode besluiten tot een sanctie.

i. De burgemeester en griffier gezamenlijk treden op als 'vertrouwenspersoon integriteit': zij adviseren over integriteitvragen.

2. Algemene bepaling

Een raadslid onthoudt zich van al hetgeen het aanzien van het raadlidmaatschap en het aanzien van de raad schaadt.

3 . Belangenverstrengeling

a. Het algemene uitgangspunt is dat een raadslid te allen tijde vrij moet zijn in zijn toekomstige beslissingen en keuzes en zich niet verbindt aan particuliere belangen (eigen belangen of die van derden).

b. Een raadslid zal bij aangelegenheden die hem direct of indirect persoonlijk aangaan of waarbij hij als vertegenwoordiger betrokken is, niet aan de beraadslagingen deelnemen. Een raadslid maakt een eigen afweging of hij aan de beraadslaging deel zal nemen.

c. Een raadslid dat familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen (waaronder eventuele financiële belangen) heeft met een aanbieder van producten of diensten aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen over de betreffende opdracht.

d. Een raadslid neemt van een aanbieder van producten of diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kan beïnvloeden.

e. Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

f. Een raadslid dat als belanghebbende of wederpartij in een rechtszaak met de gemeente Velsen betrokken is, onthoudt zich van deelname aan de beraadslagingen en aan de stemmingen over het onderwerp dat in geschil is.

4 Nevenfuncties

a. Een raadslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met het belang van de gemeente.

b. Een raadslid maakt melding van al zijn nevenfuncties waarbij tevens wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. Deze gegevens worden door de griffier beheert en via het internet openbaar gemaakt.

5 Omgaan met informatie

a. Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt geen informatie waaromtrent de geheimhoudingsplicht is opgelegd.

b. In beginsel is alle aan de raad verstrekte informatie openbaar. Een raadslid verstrekt desalniettemin geen informatie die als vertrouwelijk is meegedeeld. Voor vertrouwelijkheid is echter wel vereist dat de reden van vertrouwelijkheid gemotiveerd dient te worden.

c. Een raadslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk is en het niet geven van informatie mogelijk is op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

d. Een raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van derden gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

6 Aannemen van geschenken

a. Een raadslid accepteert geen geschenken, faciliteiten en diensten als zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed.

b. Geschenken en giften die een raadslid desalniettemin uit hoofde van zijn ambt ontvangt, worden gemeld en geregistreerd en zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht.

c. Indien een raadslid eenmalige geschenken of giften ontvangt die een waarde van minder dan 50 euro vertegenwoordigen, kunnen deze in afwijking van het bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd.

 

7 Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

Gebruik van gemeentelijke eigendommen of voorzieningen voor privédoeleinden is niet toegestaan.

8 Uitgaven en declaraties

a. Uitgaven worden uitsluitend vergoed op basis van bestaande afspraken en regelingen en als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond.

b. Ter bepaling van de functionaliteit van uitgaven worden de volgende criteria gehanteerd:

i. Met de uitgave is het belang van de gemeente gediend;

ii. De uitgave vloeit voort uit de functie.

c. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde procedure.

d. Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld

e. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd, tenzij in verband met bestaande afspraken en regelingen een andere termijn wordt gehanteerd. Eventuele voorschotten worden voor zover mogelijk binnen een maand afgerekend.

f. De griffier is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en registratie van declaraties. Declaraties van raadsleden worden administratief afgewikkeld door een daartoe aangewezen ambtenaar.

g. In geval van twijfel omtrent een declaratie wordt deze voorgelegd aan de burgemeester en griffier. Betreft het een declaratie van de burgemeester dan wordt deze in een dergelijk geval voorgelegd aan de loco-burgemeester en griffier. Zonodig wordt de declaratie ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

9 Reizen buitenland

a. Buitenlandse reizen voor de gemeenteraad of leden daarvan, vinden in beginsel plaats op voorstel van het presidium.

b. Uitnodigingen voor reizen, werkbezoeken en dergelijke op kosten van derden worden bij bespreking in het presidium onder meer getoetst op het risico van belangenverstrengeling. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming.

c. Het ten laste van de gemeente meereizen van derden is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij. Het meereizen van derden wordt bij de besluitvorming betrokken.

d. Het verlengen van een buitenlandse reis voor privédoeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming van het presidium. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van het raadslid.

e. De in verband met de buitenlandse reis gedane functionele uitgaven worden vergoed conform de geldende regelingen. Uitgaven worden vergoed voor zover zij redelijk en verantwoord worden geacht.

f. Van de reis wordt een verslag opgesteld. De buitenlandse reizen worden vermeld in het gemeentelijk jaarverslag.

10 Meningsuitingen

a. Het raadslid formuleert zijn (schriftelijke en mondelinge) meningsuitingen zorgvuldig, draagt zorg voor een degelijke feitenonderbouwing, en legt daar rekenschap over af.

b. Het raadslid geeft de aangesprokene volop gelegenheid direct op het in het openbaar beweerde te reageren. Bij voorkeur via debatten in raad, commissies of anderszins.

c. Een raadslid gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente en het gebruik van social media, zowel in vanuit het ambt als privé.

d. Het raadslid draagt er zorg voor, dat de toonzetting van de beweringen niet geschiedt in persoonlijke grievende bewoordingen.

e. Naderhand onjuist gebleken beweringen worden door het betrokken raadslid ruiterlijk toegegeven, en publiekelijk gerectificeerd.

f. Het raadslid spreekt ambtenaren op geen enkele wijze persoonlijk aan op beleidsinhoudelijke besluiten, standpunten, mededelingen e.d.

g. Kritiek op beleidsinhoudelijke standpunten e.d. wordt uitsluitend op het college, dan wel de betrokken portefeuillehouder uitgeoefend.

h. Bij klachten over de gedraging van een ambtenaar neemt het raadslid via de griffier contact op met de gemeentesecretaris met het verzoek een onderzoek in te stellen en de uitkomst daarvan aan het raadslid te melden.

11 Uitleg gedragscode

a. De gemeenteraad bevordert de eenduidige interpre¬tatie van deze gedragscode. Ingeval van leemtes en onduidelijkheden in de gedragscode voorziet de gemeenteraad daarin.

b. Deze gedragscode is openbaar en via internet beschikbaar.

 

Naar boven