Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 268107verkeersbesluit of -mededelinggemeente Brummen - Intrekken verkeersbesluit instellen wegafsluiting Imboschweg te Eerbeek

 

Burgemeester en wethouders te Brummen;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat op 18 juni 2021 onder nummer 31773 een verkeersbesluit is genomen voor het wegafsluiting Imboschweg te Eerbeek;

- dat gebleken is dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor deze maatregel;

- dat de afsluiting opnieuw wordt onderzocht en dat daarvoor en dat daarvoor een nieuw verkeersbesluit zal worden genomen;

- dat het daarom wenselijk is om het besluit van 15 oktober 2020 onder nummer 20/0018736 AS 20/12315 in te trekken;

- dat de weg onder beheer is bij de gemeente Brummen.Vul hier de tekst van de overwegingen in]

BESLUIT

Het verkeersbesluit van 18 juni 2021 onder nummer 31773 voor het afsluiten van de Imboschweg te Eerbeek in te trekken.

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit worden gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;

 • 4.

  de gronden van bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn kosten verbonden. De rechtbank informeert u hierover.

Aldus vastgesteld op 08-07-2021.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

M. Romeijn (procesmanager Fysieke Leefomgeving)