Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 268103verkeersbesluit of -mededelinggemeente Brummen - Verkeersbesluit 30 km zone Hall

 

Burgemeester en wethouders te Brummen;

Gelet op het bepaalde in de wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Hallseweg te Hall is binnen de bebouwde kom van de gemeente Brummen;

dat de Hallseweg te Hall in beheer is bij de gemeente Brummen;

dat de Hallseweg te Hall een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

dat gelet op dit artikel het college van burgemeester en wethouders van Brummen bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde wegen;

dat de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Brummen in het mandaatbesluit van 1 april 2016 is gemandateerd aan de Vakspecialist A echter wordt dit besluit genomen door het college van B&W Backoffice;

dat de wegencategorisering van het wegennet in de gemeente Brummen is opgenomen in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan (hierna: GVVP) dat deze categorisering aansluit op de categorisering, zoals bedoeld in het landelijk beleid Duurzaam Veilig, dat de bewoners van de Hallseweg te Hall hebben gevraagd om de 30 zone uit te breiden;

dat de huidige verkeersborden A0150 te vervangen voor verkeersborden A0130. Zodat het dorp voorzien is van een 30 km zone;

dat deze maatregel gerealiseerd kan worden door het vervangen van het verkeersbord A0150 door het vervangen van A0130 van bijlage 1 van het RVV 1990

dat gelet op artikel 15 lid 2 van de WVW 1994 bij het uitvoeren van maatregelen op of aan de weg waarbij de maatregel leidt tot het beperken van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maken, een verkeersbesluit noodzakelijk is; en/of dat gelet op artikel 12 van het BABW voor het plaatsen van het verkeersbord A0130 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit noodzakelijk is;

dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de hiervoor benoemde verkeersmaatregel strekt tot het beschermen van weggebruikers en verlagen van de gereden snelheid;

dat het in artikel 2 van de WVW 1994 genoemde belang van de doorstroming in het geding is bij het realiseren van deze maatregel, omdat het snelheidsregime wordt verlaagd maar dat dit belang gelet op de voorgaande overwegingen in dit besluit als minder zwaarwegend wordt geacht dan de hiervoor genoemde belangen;

dat gelet op artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de politie, eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost Gelderland;

BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van besluit:

Door middel van het plaatsen van de verkeersborden A1 (30, zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990 een snelheidsregime van 30 km/uur in te stellen op:

Hallseweg ter plaatse van de komportalen

en verwijderen van de verkeersborden A1 (50) op de locaties:

Halsseweg ter plaatse van de komportalen

Inzage

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis van Brummen aan de Engelenburgerlaan 31 te Brummen.

Bezwaar

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 8:1 jo. 7:1) kunnen belanghebbenden bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dan binnen zes weken na de dag van de publicatie van dit besluit uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen, t.a.v. “Bezwaarschriften”, postbus 5, 6971 AA Brummen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet in ieder geval bevatten:

 • 1.

  uw naam en adres;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar zich richt;

 • 4.

  de gronden van uw bezwaar.

Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit bezwaar niet stop gezet. Mocht u dat willen en u heeft een spoedeisend belang, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

Aldus vastgesteld op 08-07-2021.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

Namens dezen,

A. van Hedel (Burgermeester) H.J. van de Vliert (Gemeentesecretaris)