Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
KoggenlandGemeenteblad 2021, 268001ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Grosthuizen 54, Avenhorn’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan ‘Grosthuizen 54, Avenhorn’ is vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een maatschappelijke bestemming om ter plaatse een woonzorgfunctie mogelijk te maken.

Procedure

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van woensdag 3 maart 2021 december tot en met woensdag 14 april 2021 ter inzage gelegen. Hierop is één zienswijze ontvangen, welke niet heeft geleid tot een beslissing het bestemmingsplan gewijzigd, dan wel niet vast te stellen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is genomen op 5 juli 2021. Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.1598.BPLGGrosthuizen54-va01. Wilt u het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis? Neemt u dan contact op met dhr. M. Groefsema van de afdeling Wonen&Ondernemen (0229-548 400) voor het maken van een afspraak, dit in verband met de geldende Corona-maatregelen.

Beroep

De beroepstermijn start op 10 augustus 2021 en duurt tot en met 21 september 2021 (zes weken). Gedurende de beroepstermijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan alleen worden ingesteld door een belanghebbende. MIngevolge het bepaalde in artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening).