Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 267318algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Vaals - Eerste wijziging Legesverordening 2021

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Gelezen het advies van de sector bedrijfsvoering van 27 juli 2021;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, de Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet (Stb. 2021, 351) en het daarbij behorende inwerkingtredingsbesluit (Stb. 2021, 353), de wijziging van het Besluit paspoortgelden (Stb. 2021, 352) en artikel 10 van de Legesverordening 2021 van de gemeente Vaals;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de eerste wijzigingsverordening Leges 2021

Artikel 1:  

In de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 worden onder titel 1, hoofdstuk 2 Reisdocumenten, de onderdelen 1.2.5.1 en 1.2.5.2 als volgt vervangen:

 

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

 

€ 36,45

Artikel 2:  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 augustus 2021, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als 1e wijziging Legesverordening 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester