Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 26681Beschikkingen | afhandelingGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - instellen van een blauwe zone - openbare parkeerplaatsen grenzend aan sporthal Cittafit

  • II.

    BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wegenverkeerswet 1994 wordt bekend gemaakt, dat het College van Burgemees­ter en Wethouders hebben besloten:

Tot het instellen van een blauwe zone voor de openbare parkeerplaatsen grenzend aan sporthal Cittafit (besluit 19 januari 2021).

Bezwaar:

Tegen genoemd besluit kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • -

    Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • -

    Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage:

Dit besluit kan door iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage aangevraagd worden via info@vaals.nl.