Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 266289ander besluit van algemene strekkingGemeente Vaals - Intrekken openbare ruimten Deusweg, Hermansbeek en Eschberg Noord

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Naar aanleiding van diverse bestandscontroles worden bovengenoemde openbare ruimten ingetrokken.

Overwegende dat:

 

 • -

  Op 1 juli 2009 het Besluit Basisregistratie Adressen en Gebouwen in werking is getreden waarin voorschriften zijn vastgesteld betreffende het benoemen van de op het grondgebied van de gemeente gelegen openbare ruimten;

  Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 2 van de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Vaals 2008 en de uitvoeringsvoorschriften naamgeving en nummering van de gemeente Vaals

B E S L U I T E N

 

 • 1.

  De volgende openbare ruimten worden ingetrokken:

Woonplaatsnaam

Naam openbare ruimte

Identificatienummer

Lemiers

Deusweg

0981300000000032

Vaals

Hermansbeek

0981300000000041

Vaals

Eschberg Noord

0981300000000132

 • 2.

  Dat aan deze beschikking geen andere rechten zijn te ontlenen dan het voeren van de conform uitvoeringsvoorschriften ex artikel 2 en 7 van de “Verordening straatnaamgeving en huisnummering gemeente Vaals 2008” aan te brengen aanduiding van de benaming van de openbare ruimte.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals, postbus 450, 6290 AL Vaals.

 

Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en dient ten minste te bevatten:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;

de gronden van het bezwaar.

 

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht de president van de Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien de indiener van het bezwaarschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist.

 

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor is het noodzakelijk te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site zijn de precieze voorwaarden vermeld.