Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 26495Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Zandstraat 18, 5374 NB Schaijk; het uitbreiden van een overkapping aan een loods (aanvraag ontvangen op 16 januari 2021)

Palmstraat 8, 5374 PC Schaijk; het vervangen van een toiletgebouw op een kampeerterrein (aanvraag ontvangen op 16 januari 2021)

Van der Heijdenstraat 24, 5374 BW Schaijk; het verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen op 19 januari 2021)

Ekstershoef te Schaijk; het aanleggen van een halfverhard wandelpad aan de buitenzijde van het nieuwbouwplan (aanvraag ontvangen op 20 januari 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

Langenboomseweg 79, 5411 AT Zeeland; het verwijderen van de rietbedekking van een woning (melding ontvangen op 18 januari 2021)

Van der Heijdenstraat 24, 5374 BW Schaijk; het uitvoeren van diverse sloopwerkzaamheden aan de woning en het bijgebouw in verband met het verbouwen van de woning (melding ontvangen op 19 januari 2021)

Ontvangen milieumelding:

Voederheil 20, 5411 RK Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten (het houden van opfokpaarden in stal en weiland) van een bedrijf (melding ontvangen op 15 januari 2021)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Burgemeester Wientjensstraat 8, 5375 BD Reek; het kappen van een Carpinus Betulus-boom (deze aanvraag is ingetrokken op 18 januari 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Kerkstraat (achter 56) te Zeeland; het kappen van 30 bomen ten behoeve van het bouwplan rond het nieuwe dorpshuis (vergunning verzonden op 18 januari 2021)

Verlenging termijn van afhandeling van een verzoek om omgevingsvergunning:

Nistelrooise Baan (naast 8) te Schaijk; het uitvoeren van werkzaamheden voor de aanleg van bollenteelt. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is met 6 weken verlengd. Het verlengingsbesluit is verzonden op 22 januari 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.