Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 263601omgevingsvergunningBesluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, De Marowijne 2 in Zwaag

Burgemeester en wethouders van Hoorn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

- milieuneutraal veranderen van de inrichting Lidl Nederland GmbH gelegen aan de Marowijne 2 in Zwaag. De aangevraagde verandering betreft een capaciteitsvergroting van de aanvoer en verwerking (samenpersen) van kleine plastic flesjes (PET-flessen).

Zaaknummer: OD.344661

Datum verzending besluit: 29 juli 2021

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Hoorn,Postbus 603, 1620 AR in Hoorn.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD.)

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.344661).