Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2021, 263346algemeen verbindend voorschrift (verordening)Nadere regels Campagne Steenwijkerland sport door 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Steenwijkerland 2018 (ASV);

besluit vast te stellen de Nadere regels Campagne Steenwijkerland sport door 2021

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Sportaanbieder

Een vereniging, stichting, commerciële sportaanbieder of ‘informele sportaanbieder’ zonder formele organisatievorm

Regelmatig sportaanbod

Aanbod dat tenminste één keer per twee weken wordt aangeboden

Organisatiekosten

Kosten van o.a. vrijwilligers/personeel, accommodatie en ondersteunende materialen, met betrekking tot de activiteit.

Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord

In het sportakkoord staan afspraken over wat we de komende jaren gaan doen op het gebied van sport en bewegen in Steenwijkerland.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Doel

Met deze subsidieregeling wil de gemeente Steenwijkerland sportaanbieders ondersteunen om activiteiten te organiseren die als doel hebben om inwoners van Steenwijkerland kennis te laten maken met de sportaanbieder en diens aanbod en hen te stimuleren lid te worden. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord.

Artikel 4. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Het college kan een eenmalige stimuleringssubsidie toekennen voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het in beweging brengen van inwoners van Steenwijkerland. Hierbij gelden de volgende eisen:

  • a.

   De activiteit is bedoeld om inwoners van Steenwijkerland kennis te laten maken met de sportaanbieder en diens aanbod.

  • b.

   De activiteit is gericht op mensen die op dit moment nog geen lid zijn, maar ook eigen leden mogen meedoen.

  • c.

   De gesubsidieerde activiteit wordt georganiseerd in de periode van 17 september tot en met 1 december 2021.

  • d.

   De activiteit vindt plaats in Steenwijkerland.

Artikel 5. Doelgroep

 • 1.

  De volgende organisaties kunnen een aanvraag indienen. Een sportaanbieder die regelmatig sport en beweegactiviteiten aanbiedt in Steenwijkerland.

Artikel 6. Subsidieaanvraag

 • 1.

  Een sportaanbieder kan maximaal 750 euro aanvragen om de organisatiekosten te dekken.

 • 2.

  Een sportaanbieder komt één keer in aanmerking voor de subsidie.

 • 3.

  Een aanvraag voor een eenmalige subsidie moet, in afwijking van artikel 4 en 5 ASV uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de startdatum van de uit te voeren activiteit worden ingediend.

 • 4.

  Bij de aanvraag wordt omschreven welke organisatiekosten betaald worden vanuit de subsidie.

 • 5.

  Voor het aanvragen van een subsidie moet een aanvrager gebruik maken van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier dat op de gevraagde subsidie van toepassing is.

 • 6.

  Een aanvraag voor eenmalige subsidie wordt, in afwijking van artikel 5 ASV, uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de volledige aanvraag beschikt. In bijzondere gevallen kunnen burgemeesters en wethouders de beschikkingstermijn met ten hoogste acht weken verlengen.

Artikel 7. Subsidieplafond en verdeelcriteria

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de nadere regels ‘Campagne Steenwijkerland sport door’ bedraagt € 30.000.

 • 2.

  Aanvragen kunnen worden ingediend tussen 23 augustus 2021 en 3 november 2021.

 • 3.

  Aanvragen voor subsidies worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen behandeld.

Artikel 8. Rekening en verantwoording

 • 1.

  In afwijking van artikel 11 lid 2 ASV is de subsidieontvanger verplicht na afloop van de activiteit binnen 5 dagen een kort verslag met enkele foto’s op te sturen. Deze foto’s moeten beschikbaar en bruikbaar zijn voor de promotie rondom het Steenwijkerlands Sport & Beweegakkoord, waar deze regeling onderdeel van uitmaakt.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 23 augustus 2021 en worden per 31 december 2021 ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Campagne Steenwijkerland sport door 2021’.

 

20 juli 2021,

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de secretaris,

Judith de Groot

de burgemeester,

Rob Bats