Gemeenteblad van Zevenaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarGemeenteblad 2021, 261291omgevingsvergunningOntwerp projectomgevingsvergunning ‘Zonnepark Eltenseweg, Lobith’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij van plan is om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een projectomgevingsvergunning in afwijking het bestemmingsplan ‘Carvium Novum’ vast te stellen. Met dit besluit wordt beoogd medewerking te verlenen aan de realisatie van een drijvend zonnepark nabij de Eltenseweg in Lobith bestaande uit 4 eilanden met een netto oppervlakte van circa 7,56 hectare gedurende een periode van 25 jaar.

Inzage

Het ontwerpbesluit met de daarop betrekking hebbende liggen met ingang van 5 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Vergunningen in het BATgebouw aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar. De stukken kunnen daar tijdens openingstijden op afspraak door iedereen worden ingezien. Het ontwerpbesluit is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke site: https://0299.ropubliceer.nl/ en via de landelijke site: www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN: NL.IMRO.0299.PV00ZPELTENSEWG-ON01.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging (van 5 augustus 2021 tot en met 15 september 2021) kan door een ieder een zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren worden gebracht bij het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar, Postbus 10, 6900 AA Zevenaar. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt bij mevrouw Van der Wijk tel:(0316)595111.

 

Zevenaar, 4 augustus 2021