Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 259530ruimtelijk plan of omgevingsdocumentWet ruimtelijke ordening – Ontwerpwijzigingsplan Kromstraat 18 Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpwijzigingsplan ‘Kromstraat 18 Nistelrode’ op basis van artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening.

Inhoud

Het plan betreft het realiseren van vijf levensloopbestendige patiowoningen en één vrijstaande woning aan Kromstraat 18 in Nistelrode.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 5 augustus 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.WPKromstr18N-ow01).

Zienswijze

Iedereen kan binnen zes weken na publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met de betreffende afdeling.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 4 augustus 2021