Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 258096verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit instellen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Bovenmeester Heeswijk-Dinther

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 8 BABW ingevolge de plaatsing van onderborden onder bord E6 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de straat Bovenmeester is gelegen in de kern Heeswijk-Dinther en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• de maximumsnelheid in de Bovenmeester 30 km/uur bedraagt;

• de rijbaan is ongeveer 4,5 meter breed met parkeerplaatsen naast de rijbaan;

• de aanvrager een verzoek heeft ingediend voor het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning;

• de aanvrager niet de mogelijkheid heeft om op een eigen parkeerplaats te parkeren;

• de aanvrager in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart type bestuurder;

• de aanvrager dusdanig beperkt is in zijn/haar mobiliteit het daarom wenselijk is een parkeerplaats te reserveren dicht bij de woning;

• de mogelijkheid voor de gehandicapte bestuurder om dicht bij de woning te parkeren prevaleert boven die van anderen om op deze parkeerplaats de auto te kunnen parkeren;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken alsmede voor het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg;

• de maatregel bovendien wordt genomen om weggebruikers te beschermen en de veiligheid op de weg te verzekeren;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluit

Burgemeester en wethouders van Bernheze besluiten:

1. door het plaatsen van bord E6 uit bijlage 1 van het RVV 1990 een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen op een parkeerplaats langs de rijbaan in de Bovenmeester te Heeswijk-Dinther;

2. door het plaatsen van een onderbord onder het bord E6 met het kenteken die op naam staat van de gehandicapte bewoner, de plaats uit besluitpunt 1 voor te behouden aan de gehandicapte.

3. indien de gehandicapte bewoner niet meer in bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart of niet meer woonachtig is op dit adres, de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;

 

 

Datum besluit:

29 juli 2021

 

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Woon- en Leefgemeente

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.