Besluit van de burgemeester van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent het verbod op gebruik lachgas op openbare plaatsen

De burgemeester van Alkmaar;

 

overweegt dat;

 

het op grond van artikel 2:51, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is op een door haar aangewezen openbare plaats middelen als bedoeld in artikel 2 of 3 van de Opiumwet of daar op gelijkende waar te gebruiken, toe te dienen, of voorbereidingen daarvoor te verrichten;

 

dit verbod tot doel heeft om de overlast en hinder die burgers ondervinden van het openlijk gebruik van drugs of daar op gelijkende waar te bestrijden. Met deze bepaling is dus het belang van de handhaving van de openbare orde gediend;

 

onder «daar op gelijkende waar» als bedoeld in artikel 2:51, tweede lid, van de Apv (ook) distikstofmonoxide (lachgas) wordt verstaan;

 

het gebruik van lachgas leidt tot ongewenst en onberekenbaar gedrag: omvallen, bewusteloosheid, slechte concentratie en onoplettendheid, hallucineren. Doordat lachgas vooral in groepsverband in de openbare ruimte wordt gebruikt, gaat hiervan een dreigende houding uit waardoor omstanders zich onveilig voelen. Het gebruik van lachgas wordt dan als overlastgevend ervaren. Omvallen, duwen en afwijkend gedrag vormt in een menigte of op openbare plaatsen een risico voor de openbare orde;

 

ook door het gebruik van lachgas ongelukken kunnen gebeuren (men raakt onder invloed, wordt roekeloos of verliest zelfs tijdelijk het bewustzijn). In het verkeer en op straat kan dit tot onveilige of gevaarlijke situaties leiden;

 

verkoop van lachgas in de gehele gemeente Alkmaar op grond van artikel 4:2 van de Apv is verboden;

 

uit het memo van de politie, eenheid Noord-Holland, district Noord-Holland Noord, basisteam Alkmaar van 14 juli 2021 volgt dat de politie de toenemende problematiek rondom het gebruik van lachgas erkent: het aantal overlastmeldingen door het gebruik van lachgas in de stad Alkmaar stijgt. Ook in het buitengebied wordt overlast gemeld door het gebruik van lachgas. Zogenoemde hotspotlocaties in de stad of het buitengebied zijn niet aan te wijzen. Gebruikers van lachgas zijn mobiel. Het is voor de politie daarom niet mogelijk om een selectie van overlastlocaties te maken. De politie verzoekt dan ook om alle openbare plaatsen in de gehele gemeente Alkmaar aan te wijzen waar het verboden is om lachgas te gebruiken, toe te dienen of voorbereidingen daarvoor te verrichten;

 

het gebruik van lachgas zich dus niet beperkt tot één of enkele openbare plaatsen in de gemeente Alkmaar;

 

het specifiek aanwijzen van één of enkele openbare plaatsen waar het verboden is om lachgas te gebruiken, toe te dienen of voorbereidingen daarvoor te verrichten het risico met zich meebrengt dat het probleem zich snel verplaatst naar openbare plaatsen die niet zijn aangewezen (waterbedeffect) en dat dit niet wenselijk is;

 

het daarom noodzakelijk is om alle openbare plaatsen in de gehele gemeente Alkmaar aan te wijzen waar het verboden is om lachgas te gebruiken, toe te dienen of voorbereidingen daarvoor te verrichten;

 

gelet op het voorgaande;

 

b e s l u i t :

 

  • I.

    alle openbare plaatsen binnen de gehele gemeente Alkmaar aan te wijzen waar het verboden is om lachgas te gebruiken, toe te dienen of voorbereidingen daarvoor te verrichten.

  •  

  • II.

    dat dit besluit in werking treedt de dag na publicatie daarvan in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld op 26 juli 2021,

de burgemeester van Alkmaar,

drs. A.M.C.G. (Anja) Schouten,

burgemeester.

 

Tegen dit besluit kan door een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij de burgemeester van Alkmaar, postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

 

Naar boven