Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 256770omgevingsvergunningBesluit aanvraag omgevingsvergunning Business Park Stein 148, 155, 163, 223 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo (O2020-232\0971163479)

Bekendmaking besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stein maken bij dezen bekend dat zij hebben besloten dat de omgevingsvergunning geregistreerd onder RUD zaaknummer 2021-100030, dossier nummerO2020-232\0971163479 voor Revisievergunning J.W. Limpens & Zn. B.V. en oprichten bedrijfsgebouw gelegen aan Business Park Stein 148, 155, 163, 223 en 410 Elsloo en Mauritsweg 2 te Elsloo bij besluit van 28 juli 2021 wordt toegekend.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Bouwen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Inrit \ Uitweg

  • Milieu (revisie)

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Rechtsbescherming

Het voorgenoemde besluit is genomen volgens de uitgebreide procedure. Tegen dit besluit kan met ingang van 29 juli 2021 gedurende 6 weken beroep worden aangetekend bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

Het ingediende beroepschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg (sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond).

Terinzagelegging

Gedurende de bovengenoemde beroepstermijn zal het besluit met de aanvraag en de bijbehorende stukken tijdens reguliere openingstijden in het gemeentehuis, Stadhouderlaan 200 te Stein ter inzage liggen. Voor nadere informatie of het inzien van het dossier kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.

Publicatie

Het besluit wordt tevens door ons gepubliceerdin een door de gemeente Stein uitgegeven leaflet en in de Staatscourant.