Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 255993ander besluit van algemene strekkingTer inzage omgevingsvergunning, brandveilig gebruik tijdelijke huisvesting Basisschool Leonardus aan de Kerkweg 225, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen met toepassing van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht voor onderstaand bouwplan:

 

  • Locatie : Kerkweg 225

    Omschrijving : brandveilig gebruik tijdelijke huisvesting Basisschool Leonardus Heemskerk

    Zaaknummer : Z/2021/364011

    Ontvangstdatum: 28 juli 2021

Vanaf 28 juli 2021 liggen het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis.

Gedurende deze termijn kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, een zienswijze kenbaar maken bij het college. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het bureau Leefomgeving. Zienswijzen worden meegewogen bij de verdere besluitvorming.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.