Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 255837algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2021

Burgemeester en wethouders,

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet en artikel 10 van de Legesverordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2020 en de publicatie in het Staatsblad van het wijzigingsbesluit paspoortgelden;

besluiten

 

tot het vaststellen van de ‘Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2021’

Artikel 1

De tarieventabel behorende bij de ‘Legesverordening 2021’ wordt als volgt gewijzigd:

 

A

De onderdelen 1.2.5.1 en 1.2.5.2 van de tarieventabel worden vervangen door:

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 67,55*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45*

 

B

Hoofdstuk 4 van titel 1 van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 • 1.

  In het opschrift van hoofdstuk 4 wordt ‘uit’ vervangen door: in het kader van.

 • 2.

  In onderdeel 1.4.1. wordt ‘één of meer gegevens’ vervangen door: verstrekking van één of meer gegevens.

C

In onderdeel 2.3.7.3. wordt ‘onder 2’ vervangen door: onder 3.

 

D

In hoofdstuk 1 van titel 3 van de tarieventabel wordt ‘Drank- en Horecawet’ telkens vervangen door ‘Alcoholwet’.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die in gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het eerste lid is de datum van inwerkingtreding en ingang van de heffing van:

  • a.

   artikel 1, onderdeel A, de dag dat het voorstel van Rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35552 (R2148), nr. 2) tot rijkswet wordt verheven en in werking treedt.

  • b.

   artikel 1, onderdeel D, de dag dat artikel I, onderdeel EE, van de Wet van 16 december 2020 tot wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet (Stb. 2021, 26) in werking treedt.

 • 3.

  Deze wijziging op de verordening wordt aangehaald als ‘Verordening tot 2e wijziging van de Legesverordening 2021’.

 

27-07-2021,

burgemeester en wethouders van Best,

Hans Ubachs

Burgemeester

Nicole van Hooy

Secretaris