Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 255453verkeersbesluit of -mededelingGEMEENTEBESTUUR van VAALS

Verkeersbesluit experiment Epenerbaan / 21.0005628

Burgemeester en Wethouders van Vaals

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals,

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 sub d Wegenverkeerswet 1994;

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens.

Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking gebracht.

Overwegende dat:

De Epenerbaan gelegen is in een Natura 2000 gebied;De Epenerbaan gelegen is in een stiltegebied;

De Epenerbaan een erftoegangsweg is buiten de bebouwde kom conform de vastgestelde wegencategorisering;

De Epenerbaan nauwelijks bestemmingen langs de weg kent die bereikbaar moeten zijn;

De Epenerbaan veel gebruikt wordt om met motoren te rijden zonder een daadwerkelijke verkeerskundige bestemming of functie;

Dat de volgende doelen uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 dienen ter motivatie van deze maatregel om deze maatregel uit te voeren:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

- De krachtens deze wet vastgestelde regels kunnen voorts strekken tot:

a.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

b.het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

c. de bestrijding van de epidemie van covid-19.

Dat de overlast hoofdzakelijk op treed tijdens zaterdagen en zondagen tussen 9-21 uur en derhalve merendeel puur recreatief.

Dat er een alternatieve route is die de vrijheid van het verkeer en de doorstroming waarborgt;

Dat de Epenerbaan derhalve tussen Buitenlust en Lodge 7 gesloten wordt voor motoren op zaterdagen en zondagen van 9:00 uur tot 21:00 uur middels het instellen van een geslotenverklaring voor motoren middels het bord C11 conform bedoeld in bijlage1 van het RVV 1990 met:onderbord “op zaterdagen en zondagen” van 9:00 uur tot 21:00 uur”

De genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals op de bij dit besluit horende tekening is aangegeven;

Alle bestaande verkeerstekens die strijdig zijn met het voorgaande te verwijderen;

Dat hiervoor een proefperiode van 3 maanden geldt;

Dat deze maatregel verder wordt getroffen ter bescherming van de weggebruikers, zijnde verblijvend verkeer, zoals voetgangers, en het in stand houden en het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, waarbij de rijbaan vrij wordt gehouden van geparkeerde auto´s zodat de veiligheid en doorstroming van het verkeer worden gewaarborgd;

Dat de genoemde wegen c.q. weggedeelte in eigendom, beheer en onderhoud zijn van de gemeente Vaals;

Dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, advies is gevraagd aan de Regiopolitie Limburg-Zuid;

Dat de politie de in te stellen maatregelen aanvaardbaar en handhaafbaar acht.

BESLUIT

 

 • 1.

  Instellen geslotenverklaring voor motoren op de Epenerbaan tussen Buitenlust en Lodge 7

 • 2.

  Het plaatsen van het bord C11 met onderbord “op zaterdagen en zondagen van 9:00 uur tot 21:00 uur”

 • 3.

  Ingaande op 01-08-2021 en eindigend op 01-11-2021.

Vaals, 27 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgmeester

 

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Tegen het besluit kan iedere belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van bekendmaking (= datum van verzending) van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vaals.

Tevens kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Maastricht, Sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht verzoeken een voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

U kunt ook digitaal verzoeken een voorziening te treffen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het ondertekende bezwaarschrift/verzoekschrift dient ten minste te bevatten:

 

 • 1.

  a. naam en adres van de indiener

 • 2.

  b. de dagtekening

 • 3.

  c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  d. de gronden van bezwaar.