Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 255451andere vergunningGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning - verbouwen van het horecapand naar 3 vakantieappartementen - Vijlenberg 115, Vijlen

  • II.

    BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het horecapand naar 3 vakantieappartementen op het perceel Vijlenberg 115 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 7473 met de activiteiten:

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Bouwen

(besluit 20-07-2021, verzonden 21-07-2021);

Bezwaar

Tegen genoemd(e) besluit(en) kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen:

  • Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking

  • Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit.

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen schorsing) te treffen.

Inzage

Deze besluiten liggen voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage bij het Klant Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het besluit/de besluiten krijgen.