Bevel op grond van artikel 58m van de Wet publieke gezondheid (nachtsluiting Park Sonsbeek/alcoholverbod)

 

DE BURGEMEESTER VAN ARNHEM;

 

Overwegende dat,

 

• er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus (covid-19), behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

• de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid burgemeesters hebben opgedragen uitvoering te geven aan de afgekondigde maatregelen;

• de burgemeester bevoegd is maatregelen te treffen om gezondheidsrisico’s tegen te gaan, te weten voorkomen van besmetting en beperken van verdere verspreiding van het virus covid-19;

• de burgemeester ingevolge artikel 58m van de Wet publieke gezondheid een bevel kan geven om de naleving van artikel 58f van de Wet publieke gezondheid (veilige afstand) op een openbare plaats te verzekeren;

• er vanuit de politie, gemeentelijke handhaving, maar ook door jongerenwerkers en omwonenden van het in Arnhem gelegen Park Sonsbeek veelvuldig bij de gemeente Arnhem is gemeld dat er ’s avonds en ’s nachts grote groepen jongeren samenkomen dan wel feesten worden gehouden en georganiseerd in het park en dit grote groepen mensen aantrekt uit Arnhem, maar ook uit de omliggende gemeenten;

• de groepsgrootte varieert tussen de 30 en 200 personen. De jongeren laten zich moeilijk aanspreken - vaak door overmatig alcoholgebruik - en de huidige handhavingskaders onvoldoende mogelijkheid bieden om preventief op te treden;

• de betreffende jongeren zich in de afgelopen weken, met name in de weekenden hebben verzameld in het park. Zij roepen middels sociale media op om te verzamelen om in het Park Sonsbeek "te feesten";

• de betreffende jongeren verzamelen al vroeg op de avond in grote groepen waarbij flinke hoeveelheden alcohol wordt geconsumeerd. Hierdoor wordt binnen de groep de 1,5 meter maatregel niet nageleefd;

• door de politie meerdere malen, maar in het bijzonder op 17 juli, 10 juli, 26 juni, 19 juni, 13 juni is geconstateerd dat deze samenkomsten/feesten in Park Sonsbeek werden gehouden en dat zich daarbij grote groepen, aldaar ophielden waarbij de maatregelen met betrekking tot veilige afstand niet werden nageleefd en waarbij ook sprake was van overlast, onder meer veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik en luide versterkte muziek;

• politie en handhaving de afgelopen weken diverse malen in Park Sonsbeek heeft moeten optreden door mensen te verzoeken het park (tijdelijk) te verlaten en daarnaast daadwerkelijk handhavend op te treden;

• in Park Sonsbeek in de nacht van 23 op 24 juli 2021 een massale vechtpartij heeft plaatsgevonden tussen ongeveer 100 personen, waarbij diverse personen ook letsel hebben opgelopen en één persoon is aangehouden met een vuurwapen;

• vanwege de oplopende besmettingen de nachtclubs momenteel zijn gesloten, evenementen worden beperkt en de horecatijden zijn aangepast en daarbij het Park Sonsbeek als uitvalsbasis en feestlocatie wordt gezien;

• de politie verwacht dat door de huidige sluiting van de nachthoreca, de aanvang van de schoolvakanties en de huidige beperkte reismogelijkheden veel jongeren de komende weken thuisblijven en daarmee de komende weken de ongewenste samenkomsten en groepsvorming waarbij de veilige afstand niet wordt gehouden nog verder zal toenemen;

• er de afgelopen periode verschillende maatregelen genomen zijn, zoals het actief aanspreken van groepen jongeren door gastheren en jongerenwerkers en geïntensiveerd toezicht vanuit politie en handhaving, maar deze maatregelen nog niet geleid hebben tot het gewenste effect;

• voornoemde situaties, waarbij sprake is van het gebruik van overmatig alcohol, de aanwezigheid van veel personen en harde muziek, een massale vechtpartij, een negatieve weerslag hebben op het naleven (gedrag) van de maatregelen ter bestrijding van het virus;

• op basis van de politiemeldingen is gebleken dat dit op diverse locaties verspreid over het gehele Park Sonsbeek heeft plaatsgevonden;

• er aldus sprake is van herhaaldelijke en structurele overtredingen van maatregelen bij of krachtens de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 zoals opgenomen in de Wet publieke gezondheid (betrekking hebbende op de veilige afstand);

• de aanpak tot op heden onvoldoende effect heeft gehad om de problematiek voor langere termijn aan te pakken;

• de hiervoor geschetste omstandigheden in Park Sonsbeek zodanig zijn dat de ernstige vrees is ontstaan dat daar aanwezige personen het bepaalde bij of krachtens artikel 58f tot en met 58j van de Wet publieke gezondheid niet in acht nemen en dat dit voor de burgemeester aanleiding geeft om onderhavig bevel te geven, wat nodig is om de naleving van voornoemde artikelen in Park Sonsbeek te verzekeren;

• een bevel gewenst is en dat dit bevel gebaseerd is op eerdere constateringen van grote drukte in het aangewezen gebied samen met de hoge alcoholconsumptie en de omstandigheid dat de locatie een aantrekkingskracht heeft op bezoekers in de avond- en nachtelijke uren;

• het bevel ertoe strekt om de verspreiding van het virus te beperken en daarmee in het belang is van de zorgcontinuïteit in de stad en de regio;

• het gevaar van toestroom van publiek naar deze locatie, mede met het oog op de zomervakantie, waarbij de maatregelen bij of krachtens de Wet publieke gezondheid onvoldoende worden nageleefd, vanuit het oogpunt van de bestrijding en het tegengaan van verspreiding van het coronavirus niet acceptabel is;

• dat het, gelet op het bovenstaande, naar zijn oordeel noodzakelijk is om een bevel te geven ter beëindiging van de betreffende de situatie, inhoudende dat de betreffende plaats tijdelijk, tussen 23.00 uur en 05.00 uur wordt gesloten en alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben tussen 20:00 uur en 05:00 uur;

• dat de burgemeester het bepaalde in artikel 58b van de Wet publieke gezondheid in acht genomen heeft en van oordeel is dat:

- de minder vergaande bevoegdheden die de burgemeester heeft ter handhaving van de coronamaatregelen niet geschikt zijn om in te zetten, gelet op de noodzaak tot onmiddellijk ingrijpen.

- het onderhavige bevel in redelijke verhouding staat tot het te dienen algemeen belang, te weten de bescherming van de volksgezondheid. Het bevel richt weliswaar tot een ieder, maar is wat betreft plaats, geldingsduur en inperking van de uitoefening van grondrechten zoveel als mogelijk beperkt;

• dat de betreffende plaats het gebied betreft van het gehele Park Sonsbeek (zie bijgevoegde kaart);

 

Gelet op artikel 58m van de Wet publieke gezondheid;

 

BEVEELT

1. Eenieder zich niet tussen 23.00 uur en 05.00 uur te bevinden in Park Sonsbeek te Arnhem, zoals weergegeven op de bijgevoegde kaart behorende bij dit bevel.

2. Het verbod als genoemd in artikel 1 uit dit bevel is niet van toepassing op:

a. personen die in deze gebieden noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

b. bewoners en bezoekers van woningen die zijn gelegen in de gebieden zoals weergegeven op de bij dit bevel behorende kaart;

c. medewerkers en bezoekers van horecainrichtingen die zich bevinden in de gebieden zoals weergegeven op de bij dit bevel behorende kaart;

d. overige door de politie aangewezen personen.

 

3. Eenieder om in het door de burgemeester aangewezen gebied, zoals weergegeven op de bijgevoegde kaart behorende bij dit bevel, geen alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben tussen 20:00 uur en 05:00 uur.

4. Het bepaalde in artikel 3 uit dit bevel geldt niet in situaties waarin artikel 45 Alcoholwet (in geval van een minderjarig persoon) voorziet en voor:

a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf als bedoeld in artikel 1 van de Drank- en Horecawet;

b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35 van de Drank en Horecawet;

 

Niet-naleving van dit bevel onder 1 en 3 is strafbaar ingevolge artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht.

 

Dit bevel treedt in werking op 27 juli 2021 zodra het bekend wordt gemaakt en geldt tot 30 september 2021. Het besluit zal bekend worden gemaakt via de media en www.overheid.nl. De gehele tekst zal na te lezen zijn op Arnhem.nl.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de burgemeester van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL te Arnhem. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en de gronden van het bezwaar.

 

Arnhem, 27 juli 2021

 

De burgemeester van de gemeente Arnhem,

 

Bijlage -1- Het gebied zoals aangeduid in dit bevel

Bijlage -2- Aantallen politiemeldingen Park Sonsbeek 2021

 

 

 

 

Naar boven