Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 253662verkeersbesluit of -mededelingGele streep op de Moerbalk, te Hoorn

Besluit tot het vaststellen van verkeersmaatregel(en)

 

29 juli 2021

 

de heer R. van de Klippe

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn besluit:

gelet op:

artikel 18 lid 1d van de Wegenverkeerswet 1994 waarin bepaald is dat ons college de bevoegdheid heeft tot het nemen van verkeersbesluiten;

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Wegenverkeerswet 1994 en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 

overwegende dat:

auto’s geparkeerd staan ter hoogte van de Moerbalk 108 t/m 110, te Hoorn;

hierdoor onvoldoende passeerruimte is met als gevolg dat de binnenbocht van de Moerbalk tegenover huisnummer 109 stuk gereden wordt;

in nabije omgeving, binnen 150 meter, genoeg parkeermogelijkheden zijn;

om bovenstaande reden een parkeerverbod ter hoogte van Moerbalk 108 t/m 110 een passende oplossing is ter voorkoming van schade aan het openbaar groen;

deze maatregel duidelijk gemaakt wordt ter hoogte van de Moerbalk 108 t/m 110, een onderbroken gele streep aan te brengen;

het daarom, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, noodzakelijk is de hieronder genoemde maatregel in te stellen;

de betreffende straat in beheer is bij de gemeente Hoorn en gelegen is binnen de bebouwde kom;

  • Overeenkomstig artikel 24 BABW is over het voornemen tot het nemen van dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschef van de Politie Noord-Holland. Deze adviseerde positief op het voorgenomen besluit.

 

 

Besluit:

  • Het instellen van een parkeerverbod door het aanbrengen van een onderbroken gele streep als bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e van het RVV ter hoogte van de Moerbalk 108 t/m 110

 

te bepalen dat bovenstaand wordt bekendgemaakt:

  • middels publicatie in het Gemeenteblad

  • middels een bewonersbrief

 

Aldus vastgesteld

namens het college van burgemeester en wethouders

 

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij nemen samen met u het besluit door.

Als we er niet uitkomen, kunt u een bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Hoe maakt u bezwaar?

U stuurt uw bezwaarschrift naar het college van burgemeester en wethouders. Het adres is: Postbus 603, 1620 AR Hoorn.

In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:

• uw naam, adres en graag ook uw telefoonnummer;

• een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

• de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

• de datum en uw handtekening.

Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de Rechtbank Noord-Holland is Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt, bent u griffierecht verschuldigd. U ontvangt hiervoor automatisch een rekening.