Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 253387Beschikkingen | afhandelingDe burgemeester van Deventer legt een last onder dwangsom op aan de heer Jordy Slegers geboren op 27-02-1996 te Eindhoven.

 

Het besluit met zaaknummer 355978-2020 ligt ter inzage op het gemeentehuis in Deventer, Grote Kerkhof 1 (let op!: de openingstijden zijn gewijzigd i.v.m. de maatregelen rondom COVID-19). Het besluit kan tevens op verzoek worden verstrekt via e-mail of post. Een schriftelijk verzoek voor het ontvangen van een afschrift van het besluit kunt u richten aan de Burgemeester van Deventer, t.a.v. Team ondernemen en vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer o.v.v. bovengenoemd zaaknummer. U kunt ook een afschrift opvragen via e-mail gemeente@deventer.nl o.v.v. het zaaknummer of telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 0570.

 

Bezwaarschrift

Als u belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht bent, en u het niet eens bent met dit besluit kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van verzending bij ons een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U moet er rekening mee houden dat bij overschrijding van deze termijn het bezwaarschrift niet inhoudelijk in behandeling wordt genomen. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van een datum, uw naam, adres en handtekening. Ook vragen wij u een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt mee te zenden. Het bezwaarschrift kunt u zenden naar: Burgemeester van Deventer, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

 

Voorlopige voorziening

Een ingediend bezwaarschrift schorst het besluit niet. Dit betekent dat het besluit kan worden uitgevoerd, ook als er bezwaar tegen wordt gemaakt. Als er sprake is van een spoedeisend belang en daarom niet gewacht kan worden op de behandeling van het bezwaar, dan kan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel gevraagd worden een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan betekenen dat de rechter het besluit schorst. Het vragen van een voorziening is alleen mogelijk als daarnaast bij de gemeente Deventer een bezwaarschrift is ingediend. U kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Team bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle of via de website http://rechtspraak.nl/. Voor het in behandeling nemen van uw beroepschrift of verzoek om voorlopige voorziening worden kosten (griffierechten) in rekening gebracht.