Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever

Publicatie projectplan Waterwet en overige besluiten project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever

 

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken het volgende bekend.

 

Het project

Provincie Gelderland is in samenwerking met Rijkswaterstaat voornemens om Kaderrichtlijn Water (KRW)-, Natura 2000 en Gelders Natuurnetwerk (GNN)- maatregelen uit te voeren in het uiterwaardengebied Cortenoever in de gemeente Brummen.

Dit gebied is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken, dat in Cortenoever gekenmerkt wordt door kronkelwaardlandschap. Tevens worden er voor een relatief beperkt gebied binnen Cortenoever maatregelen genomen ter compensatie van de Rijksweg A15.

 

Gecoördineerde procedure

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever wordt toepassing gegeven aan de provinciale coördinatieregeling op grond van de Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.33 Wet ruimtelijke ordening). De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

 

Definitieve besluiten

De volgende besluiten met bijlagen liggen daarvoor vanaf woensdag 28 juli 2021 tot en met woensdag 8 september 2021 ter inzage:

 • 1.

  Projectplan Waterwet (Minister van Infrastructuur en Waterstaat/Rijkswaterstaat);

 • 2.

  Omgevingsvergunning activiteit afwijken bestemmingsplan en uitvoeren werk en werkzaamheden (gemeente Brummen) inclusief Definitieve verklaring van geen bedenkingen van de raad;

 • 3.

  Waterwetvergunning (Waterschap Vallei en Veluwe);

 • 4.

  Ontgrondingenvergunning inclusief bijlage m.e.r. beoordeling (Provincie Gelderland)

 

Voor dit project is een m.e.r. beoordeling uitgevoerd. Het bevoegd gezag (Provincie Gelderland) heeft besloten dat een MER niet vereist is.

 

Hoe, waar en wanneer kunt u de definitieve besluiten inzien?

Vanaf woensdag 28 juli 2021 liggen het Projectplan Waterwet met de hier voorgenoemde bijbehorende besluiten (inclusief de m.e.r. beoordeling) voor iedereen ter inzage. Deze stukken zijn dan beschikbaar via de volgende website: www.coordinatiegelderland.nl.

De omgevingsvergunning activiteit Afwijken bestemmingsplan voor dit project is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Dit betekent dus dat u alle besluiten digitaal kunt bekijken. De besluiten zijn ook fysiek in te zien. Dit kan op de volgende locaties.

 

Instantie

Locatie

Aanmelden bij

Provincie Gelderland

Huis der Provincie

Markt 11, Arnhem

Balie Huis der Provincie

Waterschap Vallei en Veluwe

Steenbokstraat 10, Apeldoorn

Balie

Gemeente Brummen

Engelenburgerlaan 31, Brummen

Klanten Contact Centrum/receptie

 

 

Instellen b eroep

Een ieder die een zienswijze heeft ingediend kan van donderdag 29 juli 2021 tot en met woensdag 8 september 2021 bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen het projectplan Waterwet en de overige besluiten.

Dit kunnen ook belanghebbenden zijn die geen zienswijze hebben ingediend.

 

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

 • 1.

  Naam en adres;

 • 2.

  De dagtekening;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en

 • 4.

  De redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen.

 

 

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist.

 

Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het project. Dit betekent dat:

 • 1.

  De beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

 • 2.

  De beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

 • 3.

  De Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

 

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan:

 

Raad van State

T.a.v. de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

 

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.

 

Vragen?

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met mevrouw S. Peeters-Som, provincie Gelderland, telefoonnummer 026 - 359 8120.

 

Voor vragen over de besluiten en/of de procedure kunt u terecht bij de heer E. Waterval van de provincie Gelderland, telefoonnummer 026 – 359 8867.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

 

 

 

 

Naar boven